Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thủy - Địa hóa » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Hoạt động khoa học 6 tháng đầu năm 2022

 

- Các cán bộ khoa học của tập thể phòng tham gia Hợp phần số 1 "Xây dựng bộ quy trình phân tích độc tố tự nhiên trong một số loài động vật biển Việt Nam", mã số TĐĐTB0.01/21-23. Chủ nhiệm: PGS.TS Đào Việt Hà.

- Tham gia nhiệm vụ quan trắc môi trường biển miền nam Việt Nam.

- Về hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm, tập thể phòng đã xuất bản 01 bài trên  tạp chí Khoa học & Công nghệ biển. Cụ thể như sau:

Phạm Hồng Ngọc và cs., 2022. " Water quality at Cai rivermouth and Tac rivermouth, Nha Trang Bay (2015-2019). Tạp chí khoa học và công nghệ biển, Vol. 22, No.1.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 6/6/2022
Number of Views: 498

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search