Tuesday, May 21, 2019  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thủy - Địa hóa » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng Thủy - Địa hóa Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 94
Members Members: 0
Total Total: 94

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Sô điện thoại: 0583590203
Di động: 

Số fax: 0583590034

Email: daovietha69@gmail.com

Sơ lược quá trình công tác:

Từ tháng 12/1991 đến tháng 11/1996: Cán bộ nghiên cứu phòng Thủy Địa Hóa – Trung tâm Hải dương học (nay là Viện Hải dương học)
Từ tháng 12/1996 đến tháng 12/1998: Cán bộ nghiên cứu phòng Hóa Sinh –Viện Hải dương học
- Từ tháng 01/1999 đến tháng 01/2001: Học cao học về ngành Khoa học Biển tại trường đại học Aarhus, Đan Mạch
- Từ tháng 02/2001 đến tháng 4/2002: Cán bộ nghiên cứu phòng Hóa Sinh – Viện Hải dương học
- Từ tháng 4/2002 đến tháng 5/2003: Phó phòng Hóa Sinh – Việ n Hải dương học
- Từ tháng 6/2003 đến tháng 6/2009: Quyền trưởng phòng Hóa Sinh – Viện Hải dương học
- Từ tháng 7/2009: Trưởng phòng Hóa Sinh – Viện Hải dương học
- Tháng 02/2009: Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học về Thủy Sinh học, tại Đại học Tokyo, Nhật Bản

- Từ 1/6/2017 đến nay: Trưởng phòng Thủy Địa Hóa

 

 

 
   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 - Nghiên cứu sàng lọc và tách chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển.
- Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế tích lũy và đào thải độc tố tự nhiên trong sinh vật biển.

Các bài báo đã công bố:

1. Dang Diem Hong, Ngo Hoai Thu, Hoang Sy Nam, Hoang Minh Hien, Luyen Quoc Hai, Dao Viet Ha, Yasuwo Fukuyo and Mitsunori Iwataki. 2007. The phylogenetic tree of Alexandrium, Prorocentrum and Pseudonitzschia of harmful and toxic algae in Vietnam coastal waters based on sequences of 18SrDNA, ITS1-5,8S-ITS2 gene fragments and Single cell – PCR method. 2007. Marine Research in Indonesia, 32 (2). 203-218. 
2. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Massaki Kodama. 2006. Domoic acid in a bivalve Spondylus cruentus in Nha Trang bay, Khanh Hoa province, Vietnam. Coastal Marine Science, 30 (1), 130 – 132. 
3. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2009. Frequent occurrence of tetrodotoxin – bearing horseshoe crab Carcinoscopius rotundicauda in Vietnam. Fisheries Science, 75, 435–438. Blackwell Publishing. ISSN: 0919-9268 (print version), ISSN: 1444-2906 (electronic version)
4. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Takuo Omura, Nguyen Tien Dung, Nguyen Thu Hong, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2009. Domoic acid in small-sized plankton in Nha Phu Bay, Khanh Hoa Province, Vietnam. La Mer 46(4) 117-120. 
5. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Takuo Omura, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2009. Seasonal variation of domoic acid in a bivalve Spondylus versicolor in association with that in plankton samples in Nha Phu Bay, Khanh Hoa, Vietnam. Fisheries Science 75:507–512. Blackwell Publishing. ISSN: 0919-9268 (print version). ISSN: 1444-2906 (electronic version).
6. Nguyen Van Nguyen, Dao Viet Ha and Le Thanh Tung, 2006. Dinophysis spp. recorded in the coastal waters of northern Vietnam during 2002-2003. Coastal Marine Science, 30 (1), 107-110.
7. Yoshinobu Takata, Shigeru Sato, Dao Viet Ha, Ulysses M. Montojo, Thaithaworn Lirdwitayaprasit, Somporn Kamolsiripichaiporn, Yuichi Kotaki, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2009. Occurrence of domoic acid in tropical bivalves. Fish Sci. 75:473–480. Blackwell Publishing. ISSN: 0919-9268 (print version). ISSN: 1444-2906 (electronic version).

 

Các bài báo trên các tạp chí quốc gia:

8. Đào Việt Hà và Đỗ Tuyết Nga. 2006. Độc tính của loài cá bống Vân Mây Yongeichthys nebulosus (Forskal 1775) thu tại Khánh Hòa, Việt Nam. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển, 01. 82 – 91.
9. Đào Việt Hà. 2008. Độc tính của một số loài cá nóc nước ngọt tại Việt Nam. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển. 8 (3). 72-80.
10. Dao Viet Ha and Shigeru Sato. 2010. Toxicity of some marine snail responsible for recent food poisonings in Viet Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. 3 (T10). 89-95.
11. Dao Viet Ha and Shigeru Sato. 2011. Toxicity of three common marine puffer species in Khanh Hoa water. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Biển (Đang in)
12. Đỗ Tuyết Nga, Đào Việt Hà, Phạm Xuân Kỳ và Lê Công Đại. 2005. Lipid, các hợp chất không phân cực và xà phòng hóa trong một số loài hai mảnh vỏ thu tại đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển. 4(T5). 158-170. 
13. Đỗ Tuyết Nga, Đào Việt Hà, Phạm Xuân Kỳ, Lưu Thị Hà và Cao Phương Dung.2003. Nghiên cứu độc tố tetrodotoxin trong một số loài cá nóc tại Nha Trang năm 2001. Tuyển tập Nghiên cứu biển. 8, 215-224. NXB Khoa học Kỹ thuật. 
14. Đỗ Tuyết Nga, Lâm Ngọc Trâm, Cao Phương Dung, Lưu Thị Hà, Đào Việt Hà và Phạm Xuân Kỳ. 2000. Bước đầu nghiên cứu độc tố PSP trong một số loài hai mảnh vỏ thu tại vùng biển Nha Trang và Phan Thiết. Tạp chí Sinh học 22 (2), 40-45. 
15. Đỗ Tuyết Nga, Lưu Thị Hà, Phạm Xuân Kỳ, Cao Phương Dung và Đào Việt Hà. 2002. Khảo sát độc tố vi tảo (chủ yếu độc tố PSP và DSP) tại vùng Cửa Bé (Nha Trang) trong năm 1998-1999. (báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh). Tuyển tập Nghiên cứu biển 12, 282- 288. NXB Khoa học Kỹ thuật.
16. Đỗ Tuyết Nga, Phạm Xuân Kỳ và Đào Việt Hà. 2004. Theo dõi biến động theo tháng của độc tố tetrodotoxin trong ba loài cá nóc thu tại Cửa Bé (Nha Trang – Khánh Hòa) năm 2002. Tuyển tập Nghiên cứu biển.14 (2004), 139-150. NXB Khoa học Kỹ thuật.
17. Nguyen Van Nguyen, Le Thanh Tung and Dao Viet Ha. 2005. Harmful algae in aquaculture area in the northern part of Vietnam. J. Sci Tech. Econ. in Fish., No.3, 32-35. 
18. Nguyễn Văn Nguyên, Đào Việt Hà và Lê Thanh Tùng. 2005. Nghiên cứu các loài tảo độc hại tại một số vùng nuôi ngao tập trung ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Thông tin Khoa học Công nghệ - Kinh tế Thủy Sản. 3, 32-35.

Các bài báo trong các kỷ yếu hội thảo quốc tế và trong nước:

19. Dao Viet Ha, 2001. The contamination of PSP toxins in some species of bivalve collected in Cam Ranh Bay, Khanh Hoa province. In the 5th IOC/WESTPAC conference in Seoul, Korea, 27-31 August 2001 (Published in CD). 
20. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2008. Tetrodotoxin in the horseshoe crab Carcinoscopius rotundicauda from Vietnam. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị Biển Đông. Nha Trang, Việt Nam tháng 9/2007. NXB Nông Nghiệp. 195-200.
21. Đào Việt Hà, Nguyễn Quốc Khang và R. Brossmer. 1995. Lectin trong Sam biển Tachypleus tridentatus: Tinh chế và đặc tính hóa học. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Sinh học Biển toàn quốc lần thứ 1. Nha Trang, Việt Nam tháng 9/1995. 370-375. 
22. Đào Việt Hà. 2002. Độc tố vi tảo và tác hại của chúng (báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh). Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học về động vật thân mềm lần thứ 2. Nha Trang, Việt Nam tháng 07/2001. 227-232. NXB Nông Nghiệp.
23. Đào Việt Hà. 2004. Hàm lượng một số kim loại nặng trong vẹm xanh Perna viridis thu tại đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị Biển Đông. Nha Trang, Việt Nam tháng 09/ 2002. NXB Nông nghiệp. 638-642.
24. Đào Việt Hà. 2005. Những nghiên cứu gần đây về độc tố trong một số loài sinh vật biển Việt Nam. Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.
25. Đào Việt Hà, Masaaki Kodama và Shigeru Sato. 2009. Tetrodotoxin as a major toxin in the blue-ringed octopus Hapalochlaeta nulunata collected in Vietnam. Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững. NXB KHTN&CN. 692-697. ISBN 978-604-913-007-6.
26. Dao Viet Ha and Pham Quoc Long. 2011. Problems caused by seafood toxins in Vietnam. International workshop on marine living resources of Vietnam. Hà nội, Việt Nam tháng 5/2010. 73-90. NXB Bách Khoa. 73-90. ISBN: 978-694-911-003-0.
27. Nguyen Van Nguyen, Bui Thi Thu Hien, Dao Viet Ha, Le Thanh Tung, Nguyen Huu Hoang, Bui Trong Tam, Luu Xuan Hoa, Vu Tuan Nam, Shigeru sato and Yasuwo Fukuyo. 2010. Study on toxin-producing marine organisms: An overview on preliminary results of obtained by the research Institute of Marine Fisheries. International workshop on marine living resources of Vietnam. 181-187. Hà nội, Việt Nam tháng 5/2010. NXB Bách Khoa. 692-697. ISBN: 978-694-911-003-0.
28. Nguyễn Quốc Khang, Trần Thị Long và Đào Việt Hà. 2004. Một vài thành phần hóa sinh trong loài Trìa mỡ Meretrix meretrix linne. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị Biển Đông. Tháng 09/2002. NXB Nông Nghiệp. 454-461. 
29. Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà, Nguyễn Thu Hồng, Nguyễn Tiến Dũng và Ulysses M. Montojo. 2009. Domoic acid của vi tảo và động vật có vỏ ở cụm đảo Song Tử và Jackson atoll, Biển Đông.Kỷ yếu hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học biển phối hợp Vietnam-Philippines trên biển đông (JOMSRE-SCS I-IV). 301-314. NXB KHTN và CN, tháng 2/2009.

Sách chuyên khảo:

Dao Viet Ha, Jacob Larsen and Do Tuyet Nga, 2004. Algal toxins: harmful effects and epidemiology. Opera Botanica, 140, 181-194.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: hongthutd@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học:

 - Năm 1987 - 1992: học tại khoa Hóa - đại học Tổng Hợp Hà Nội.
- Năm 1992 đến nay: làm việc tại Viện Hải dương học, trước là phòng Hóa nước sau đổi tên thành phòng Thủy Địa Hóa.

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 - Hóa môi trường

Các bài báo đã công bố:

 1. Le Thi Vinh, Pham Van Thom, Duong Trong Kiem, Nguyen Hong Thu, Pham Huu Tam, 2000. Heavy metal concentrations in South Vietnam Waters. Collection of Marine Research Work, Vol X:70-76.
2. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Dương Trọng Kiểm, 2005. Hàm lượng kim loại nặng trong nghêu lụa ở vùng biển ven bờ Bình Thuận.Tạp chí KH & CN biển, tập 5. Số 4: 58-63.
3. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2005.Hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong nước vịnh Nha Trang năm 2004. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, phụ trương 4(T.5):77-82.
4. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, 2005. Hiệu quả của việc xử lý và quản lý nước thải tại các khu công nghiệp Suối Hiệp và Suối Dầu (Khánh Hòa).Tạp chí KH & CN biển, phụ trương 4(T5):203-215.
5. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2006. Ảnh hưởng của Zn và Cu từ hạt Nix của nhà máy đóng tàu Huyndai-Vinashin tới chất lượng môi trường Mỹ Giang, vịnh Vân Phong.Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XV:81-91.
6. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2007. Hàm lượng kim loại nặng trong vùng biển từ Phú Yên đến Bến Tre. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 1(T.7): 25-32.
7. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm. 2007. Hành vi của các yếu tố dinh dưỡng và kim loại nặng trong khu vực cửa sông Cái và vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 3(T.7): 31- 43.
8. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Một số vấn đề về môi trường nước thành phố Nha Trang. Hội thảo biển đông. 307-322.
9. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội tới vực nước Cửa Bé - Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 4(T.8): 67- 81.
10. Lê Thị Vinh, Lã Văn Bài, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hồng Ngọc, 2009. Một số dẫn liệu về muối dinh dưỡng và kim loại nặng tại mặt cắt Phan Rí – Hòn Thu. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XVI:78-88.
11. Lê Thị Vinh và Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2009. Một số vấn đề liên quan đến chất lượng môi trường nước đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ, môi trường và phát triển bền vững ở duyên hải miền Trung. 196-205.
12. Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Phạm Hồng Ngọc, 2010. Chất lượng môi trường trầm tích đầm Thị Nại.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển. 4 (T.10). tr 01-13.
13. Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Trần Dũng, Lê Hoài Hương và Lê Hùng Phú. Chất lượng môi trường biển ven bờ Phan Thiết. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII, trang 43-52.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: kiemptdh@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học:

Học vị: Cử nhân đại học
Năm nhận bằng: 1991
Chuyên ngành đào tạo: Hóa học hữu cơ
Từ 1987-1991: Học chuyên ngành hóa học tại trường Đại học Tổng hợp Đà Lạt

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 - Hóa môi trường

Các bài báo đã công bố:

 1. Le Thi Vinh, Pham Van Thom, Duong Trong Kiem, Nguyen Hong Thu, Pham Huu Tam, 2000. Heavy metal concentrations in South Vietnam Waters. Collection of Marine Research Work, Vol X:70-76.
2. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Dương Trọng Kiểm, 2005. Hàm lượng kim loại nặng trong nghêu lụa ở vùng biển ven bờ Bình Thuận.Tạp chí KH & CN biển, tập 5. Số 4: 58-63.
3. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2005.Hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong nước vịnh Nha Trang năm 2004. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, phụ trương 4(T.5):77-82.
4. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, 2005. Hiệu quả của việc xử lý và quản lý nước thải tại các khu công nghiệp Suối Hiệp và Suối Dầu (Khánh Hòa).Tạp chí KH & CN biển, phụ trương 4(T5):203-215.
5. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2006. Ảnh hưởng của Zn và Cu từ hạt Nix của nhà máy đóng tàu Huyndai-Vinashin tới chất lượng môi trường Mỹ Giang, vịnh Vân Phong.Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XV:81-91.
6. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2007. Hàm lượng kim loại nặng trong vùng biển từ Phú Yên đến Bến Tre. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 1(T.7): 25-32.
7. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm. 2007. Hành vi của các yếu tố dinh dưỡng và kim loại nặng trong khu vực cửa sông Cái và vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 3(T.7): 31- 43.
8. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Một số vấn đề về môi trường nước thành phố Nha Trang. Hội thảo biển đông. 307-322.
9. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội tới vực nước Cửa Bé - Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 4(T.8): 67- 81.
10. Lê Thị Vinh, Lã Văn Bài, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hồng Ngọc, 2009. Một số dẫn liệu về muối dinh dưỡng và kim loại nặng tại mặt cắt Phan Rí – Hòn Thu. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XVI:78-88.
11. Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Phạm Hồng Ngọc, 2010. Chất lượng môi trường trầm tích đầm Thị Nại.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển. 4 (T.10). tr 01-13.
12. Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Trần Dũng, Lê Hoài Hương và Lê Hùng Phú. Chất lượng môi trường biển ven bờ Phan Thiết. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII, trang 43-52.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: tamphamhuu@vnio.org.vn, tamphamhuu@vnn.vn

   
Lý lịch khoa học:

+ Quá trình đào tạo :

-  Đại học Đại Học Tổng Hợp Huế Hoá học, 1992.
- Thạc sỹ Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. HCM Khoa học Môi trường, 2007.

+ Quá trình công tác :

- 1994 - 2004 Nghiên cứu viên Viện Hải Dương học Số 1, Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa
- 2005 - 2007 Học Thạc Sỹ Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. HCM 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM
- 10/2007 đến nay Nghiên cứu viên Viện Hải Dương học Số 1, Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 + Nghiên cứu hoá học biển (các muối dinh dưỡng, chất hữu cơ, kim loại nặng, hydrocarbon, … trong nước biển và trầm tích đáy)
+ Nghiên cứu các giải pháp quản lý và xử lý các thuỷ vực đã và đang có nguy cơ bị ô nhiễm
+ Nghiên cứu và cập nhật các phương pháp phân tích mới nhất

Các bài báo đã công bố:

1. Chất lượng nước kênh Cầu đôi và sông Đồng bò Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập X 2000
2. Heavy metal concentrations in South Vietnam Waters Collection of Marine Research Work, Vol X 2000
3. Environmental impacts of economic activities on quality of southwest part of Van Phong bay Collection of Marine Research Work, Vol XII 2002
4. Hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong nước vịnh Nha Trang Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 4 (tập 5) 2004
5. Hàm lượng kim loại nặng trong nghêu lụa ở vùng biển ven bờ Bình Thuận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 4 (tập 5) 2005
6. Hiệu quả của việc xử lý và quản lý nước thải tại các khu công nghiệp Suối Hiệp và Suối Dầu (Khánh Hòa) Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 4 (tập 5) 2005
7. Ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế đối với chất lượng môi trường đầm Thủy Triều - Vịnh Cam Ranh Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 3 (tập 6) 2006
8. Ảnh hưởng của Zn và Cu từ hạt Nix của nhà máy đóng tàu Huyndai-Vinashin tới chất lượng môi trường Mỹ Giang, vịnh Vân Phong Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XV 2006
9. Hàm lượng kim loại nặng trong vùng biển từ Phú Yên đến Bến Tre Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 1 (tập 7) 2007
10. Hành vi của các yếu tố dinh dưỡng và kim loại nặng trong khu vực cửa sông Cái và vịnh Nha Trang Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 3 (tập 7) 2007
11. Chất lượng môi trường vùng biển Kiên giang-Phú quốc Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 2 (tập 8) 2008
12. Ảnh hưởng của các hoạt động KT-XH đến chất lượng thuỷ vực cửa Bé, Nha trang Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 4 (tập 8) 2008
13. Some aspects of chemical oceanography in reef waters of the Spratly Islands, South China Sea Proccedings of the conference on the Results of the Philippines – Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV) 2008
14. Dẫn liệu về muối dinh dưỡng và kim loại nặng trong nước biển tại mặt cắt Phan rí – Phú quý Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVI 2009
15. Chất lượng nước đầm Nha phu – vịnh Bình cang và mối liên quan với các hoạt động kinh tế Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII 2010
16. Chất lượng môi trường biển ven bờ vịnh Phan thiết Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII 2010

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: votrantuanlinh@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học:

 • 2002 – 2006: học tập và tốt nghiệp đại học tai khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, trường ĐHDL Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh.
• 2005 – 2006: làm cộng tác viên nghiên cứu cho trung tâm công nghệ và quản lý môi trường (CENTEMA), TP. Hồ Chí Minh
• 2006: tham gia đề tài cấp thành phố “xây dựng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm xếp hạng và lựa chọn các dự án đầu tư và công nghệ tái sinh, tái chế và xử lý chất thải rắn đô thị thành phố Hồ Chí Minh” thông qua luận án tốt nghiệp “thiết kế tối ưu nhà máy sản xuất khí sinh học để phát điện từ chất thải rắn đô thị thành phố Hồ Chí Minh”
• 4/2007 – 2008: theo học chương trình thạc sỹ ngành công nghệ dầu khí (petroleum technology) tại trường công nghệ dầu khí và hóa dầu (Petroleum and Petrochemical College _ PPC) thuộc đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thailand
• 8/2007 – 5/2009: theo học và hoàn thành khóa học thạc sỹ ngành kỹ thuật và quản lý môi trường (Environmental Engineering and Management _ EEM) tại học viện công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology _ AIT)
• 12/2009 - 3/2010: cộng tác viên dự án “nghiên cứu và đánh giá tác động của thuốc trừ sâu lên rạn san hô”, viện Hải Dương Học
• Từ tháng 4/2010 đến nay, công tác tại phòng Thủy Địa Hóa viện Hải Dương Học
• 6/2010: tham gia khóa tập huấn “Impact of Sedimentary Dynamics and Biogeochemistry on Coral Reefs” tại Koh samui, Thailand
• 12/2010: tham gia và báo cáo tại hội thảo khoa học Việt Nga, tổ chức tại viện Hải Dương Học

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 - Kỹ thuật và Quản lý Môi trường, Hóa học Hải dương

Các bài báo đã công bố:
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: ruby912@gmail.com

   
Lý lịch khoa học:

 - Năm 2002 – 2007: Học Đại học tại trường Đại Học Tôn Đức Thắng, Tp Hồ Chí Minh.
- Năm 2007 đến nay: làm việc tại Phòng Thủy Địa Hóa, Viện Hải dương học

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 - Hóa môi trường

Các bài báo đã công bố:

 1. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Một số vấn đề về môi trường nước thành phố Nha Trang. Hội thảo biển đông. 307-322.
2. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội tới vực nước Cửa Bé - Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 4(T.8): 67- 81.
3. Lê Thị Vinh, Lã Văn Bài, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hồng Ngọc, 2009. Một số dẫn liệu về muối dinh dưỡng và kim loại nặng tại mặt cắt Phan Rí – Hòn Thu. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XVI:78-88.
4. Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Phạm Hồng Ngọc, 2010. Chất lượng môi trường trầm tích đầm Thị Nại.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển. 4 (T.10). tr 01-13.
5. Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Trần Dũng, Lê Hoài Hương và Lê Hùng Phú. Chất lượng môi trường biển ven bờ Phan Thiết. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII, trang 43-52.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: hungphu219@gmail.com

   
Lý lịch khoa học:

- Năm 2004 – 2008: học tập tại khoa Hóa, trường Đại học Đà Lạt.
- Từ năm 2009 đến nay: công tác tại phòng Thủy Địa Hóa, Viện Hải Dương Học Nha Trang.

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

-  Hóa môi trường

Các bài báo đã công bố:

 1. Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Trần Dũng, Lê Hoài Hương và Lê Hùng Phú. Chất lượng môi trường biển ven bờ Phan Thiết. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII, trang 43-52.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Số fax:
Email: 
Sơ lược quá trình công tác:
  

   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 
Các bài báo đã công bố:
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Số fax:
Email: 
Sơ lược quá trình công tác:
  

   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 
Các bài báo đã công bố:
 

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search