22 Tháng Tư 2018  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thủy - Địa hóa » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Phòng Thủy - Địa hóa Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 84
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 84

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Sô điện thoại: 0583590203
Di động: 

Số fax: 0583590034

Email: levinh62@gmail.com

Sơ lược quá trình công tác:
 - Năm 1979 - 1984: học tại khoa Hóa - đại học bách khoa Hà Nội.
- Năm 2000 - 2003, học thạc sỹ tại đại học CeBu, Philippines, chuyên ngành khoa học Môi Trường.
- Năm 1984 đến nay: làm việc tại Viện Hải dương học, trước là phòng Hóa nước sau đổi tên thành phòng Thủy Địa Hóa.

   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 - Hóa môi trường

Các bài báo đã công bố:

 1. Le Thi Vinh, Pham Van Thom, Duong Trong Kiem, Nguyen Hong Thu, Pham Huu Tam, 2000. Heavy metal concentrations in South Vietnam Waters. Collection of Marine Research Work, Vol X:70-76.
2. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Dương Trọng Kiểm, 2005. Hàm lượng kim loại nặng trong nghêu lụa ở vùng biển ven bờ Bình Thuận.Tạp chí KH & CN biển, tập 5. Số 4: 58-63.
3. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2005.Hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong nước vịnh Nha Trang năm 2004. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, phụ trương 4(T.5):77-82.
4. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, 2005. Hiệu quả của việc xử lý và quản lý nước thải tại các khu công nghiệp Suối Hiệp và Suối Dầu (Khánh Hòa).Tạp chí KH & CN biển, phụ trương 4(T5):203-215.
5. Le Thi Vinh and Ritchelita P.Galapate, 2005. Effects of NIX TM grains from Huyndai Vinashin-Shipyard on the Quality of Seawater, Sediment, and Oysters in Van Phong bay, Viet Nam. UPV Journal of Natural Sciemces. A publication of the University of the Philippines in the Visayas. 153-165.
6. Phạm Văn Thơm, Lê Thị Vinh, 2006. Hàm lượng muối dinh dưỡng trong vực nước vịnh Bình Cang.Tạp chí KH & CN biển 4 (T6):55-63.
7. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2006. Ảnh hưởng của Zn và Cu từ hạt Nix của nhà máy đóng tàu Huyndai-Vinashin tới chất lượng môi trường Mỹ Giang, vịnh Vân Phong.Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XV:81-91.
8. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2007. Hàm lượng kim loại nặng trong vùng biển từ Phú Yên đến Bến Tre. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 1(T.7): 25-32.
9. Lê Thị Vinh, 2007.Một số dẫn liệu về hàm lượng Hydrocarbon trong vịnh Vân Phong - Bến Gỏi (2002- 2005).Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 2(T.7): 12-18.
10. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm. 2007. Hành vi của các yếu tố dinh dưỡng và kim loại nặng trong khu vực cửa sông Cái và vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 3(T.7): 31- 43.
11. Lê Thị Vinh, 2008. Chất lượng môi trường vùng biển Kiên Giang – Phú Quốc. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 2 (T.8):19-28.
12. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Một số vấn đề về môi trường nước thành phố Nha Trang. Hội thảo biển đông. 307-322.
13. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội tới vực nước Cửa Bé - Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 4(T.8): 67- 81.
14. Lê Thị Vinh, 2009. Chất lượng nước đầm Thủy Triều.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 1(T.9): 34-45.
15. Lê Thị Vinh, Lã Văn Bài, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hồng Ngọc, 2009. Một số dẫn liệu về muối dinh dưỡng và kim loại nặng tại mặt cắt Phan Rí – Hòn Thu. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XVI:78-88.
16. Le Thi Vinh, Le lan Huong, 2009. Improving environmental quality for Panulirus ornatus lobster aquaculture in Van Phong Bay, Vietnam, by combined cilture with Perna viridis mussels. ACIAR proceedings. 59-72.
17. Lê Thị Vinh, 2009. Hàm lượng muối dinh dưỡng tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển. 4 (T.9). tr 51-62 .
18. Lê Thị Vinh và Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2009. Một số vấn đề liên quan đến chất lượng môi trường nước đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ, môi trường và phát triển bền vững ở duyên hải miền Trung. 196-205.
19. Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Phạm Hồng Ngọc, 2010. Chất lượng môi trường trầm tích đầm Thị Nại.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển. 4 (T.10). tr 01-13.
20. Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Trần Dũng, Lê Hoài Hương và Lê Hùng Phú. Chất lượng môi trường biển ven bờ Phan Thiết. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII, trang 43-52.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: hongthutd@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học:

 - Năm 1987 - 1992: học tại khoa Hóa - đại học Tổng Hợp Hà Nội.
- Năm 1992 đến nay: làm việc tại Viện Hải dương học, trước là phòng Hóa nước sau đổi tên thành phòng Thủy Địa Hóa.

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 - Hóa môi trường

Các bài báo đã công bố:

 1. Le Thi Vinh, Pham Van Thom, Duong Trong Kiem, Nguyen Hong Thu, Pham Huu Tam, 2000. Heavy metal concentrations in South Vietnam Waters. Collection of Marine Research Work, Vol X:70-76.
2. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Dương Trọng Kiểm, 2005. Hàm lượng kim loại nặng trong nghêu lụa ở vùng biển ven bờ Bình Thuận.Tạp chí KH & CN biển, tập 5. Số 4: 58-63.
3. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2005.Hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong nước vịnh Nha Trang năm 2004. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, phụ trương 4(T.5):77-82.
4. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, 2005. Hiệu quả của việc xử lý và quản lý nước thải tại các khu công nghiệp Suối Hiệp và Suối Dầu (Khánh Hòa).Tạp chí KH & CN biển, phụ trương 4(T5):203-215.
5. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2006. Ảnh hưởng của Zn và Cu từ hạt Nix của nhà máy đóng tàu Huyndai-Vinashin tới chất lượng môi trường Mỹ Giang, vịnh Vân Phong.Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XV:81-91.
6. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2007. Hàm lượng kim loại nặng trong vùng biển từ Phú Yên đến Bến Tre. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 1(T.7): 25-32.
7. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm. 2007. Hành vi của các yếu tố dinh dưỡng và kim loại nặng trong khu vực cửa sông Cái và vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 3(T.7): 31- 43.
8. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Một số vấn đề về môi trường nước thành phố Nha Trang. Hội thảo biển đông. 307-322.
9. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội tới vực nước Cửa Bé - Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 4(T.8): 67- 81.
10. Lê Thị Vinh, Lã Văn Bài, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hồng Ngọc, 2009. Một số dẫn liệu về muối dinh dưỡng và kim loại nặng tại mặt cắt Phan Rí – Hòn Thu. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XVI:78-88.
11. Lê Thị Vinh và Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2009. Một số vấn đề liên quan đến chất lượng môi trường nước đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ, môi trường và phát triển bền vững ở duyên hải miền Trung. 196-205.
12. Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Phạm Hồng Ngọc, 2010. Chất lượng môi trường trầm tích đầm Thị Nại.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển. 4 (T.10). tr 01-13.
13. Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Trần Dũng, Lê Hoài Hương và Lê Hùng Phú. Chất lượng môi trường biển ven bờ Phan Thiết. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII, trang 43-52.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: kiemptdh@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học:

Học vị: Cử nhân đại học
Năm nhận bằng: 1991
Chuyên ngành đào tạo: Hóa học hữu cơ
Từ 1987-1991: Học chuyên ngành hóa học tại trường Đại học Tổng hợp Đà Lạt

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 - Hóa môi trường

Các bài báo đã công bố:

 1. Le Thi Vinh, Pham Van Thom, Duong Trong Kiem, Nguyen Hong Thu, Pham Huu Tam, 2000. Heavy metal concentrations in South Vietnam Waters. Collection of Marine Research Work, Vol X:70-76.
2. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Dương Trọng Kiểm, 2005. Hàm lượng kim loại nặng trong nghêu lụa ở vùng biển ven bờ Bình Thuận.Tạp chí KH & CN biển, tập 5. Số 4: 58-63.
3. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2005.Hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong nước vịnh Nha Trang năm 2004. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, phụ trương 4(T.5):77-82.
4. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, 2005. Hiệu quả của việc xử lý và quản lý nước thải tại các khu công nghiệp Suối Hiệp và Suối Dầu (Khánh Hòa).Tạp chí KH & CN biển, phụ trương 4(T5):203-215.
5. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2006. Ảnh hưởng của Zn và Cu từ hạt Nix của nhà máy đóng tàu Huyndai-Vinashin tới chất lượng môi trường Mỹ Giang, vịnh Vân Phong.Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XV:81-91.
6. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, 2007. Hàm lượng kim loại nặng trong vùng biển từ Phú Yên đến Bến Tre. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 1(T.7): 25-32.
7. Lê Thị Vinh, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm. 2007. Hành vi của các yếu tố dinh dưỡng và kim loại nặng trong khu vực cửa sông Cái và vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 3(T.7): 31- 43.
8. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Một số vấn đề về môi trường nước thành phố Nha Trang. Hội thảo biển đông. 307-322.
9. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội tới vực nước Cửa Bé - Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 4(T.8): 67- 81.
10. Lê Thị Vinh, Lã Văn Bài, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hồng Ngọc, 2009. Một số dẫn liệu về muối dinh dưỡng và kim loại nặng tại mặt cắt Phan Rí – Hòn Thu. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XVI:78-88.
11. Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Phạm Hồng Ngọc, 2010. Chất lượng môi trường trầm tích đầm Thị Nại.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển. 4 (T.10). tr 01-13.
12. Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Trần Dũng, Lê Hoài Hương và Lê Hùng Phú. Chất lượng môi trường biển ven bờ Phan Thiết. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII, trang 43-52.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: tamphamhuu@vnio.org.vn, tamphamhuu@vnn.vn

   
Lý lịch khoa học:

+ Quá trình đào tạo :

-  Đại học Đại Học Tổng Hợp Huế Hoá học, 1992.
- Thạc sỹ Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. HCM Khoa học Môi trường, 2007.

+ Quá trình công tác :

- 1994 - 2004 Nghiên cứu viên Viện Hải Dương học Số 1, Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa
- 2005 - 2007 Học Thạc Sỹ Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. HCM 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM
- 10/2007 đến nay Nghiên cứu viên Viện Hải Dương học Số 1, Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 + Nghiên cứu hoá học biển (các muối dinh dưỡng, chất hữu cơ, kim loại nặng, hydrocarbon, … trong nước biển và trầm tích đáy)
+ Nghiên cứu các giải pháp quản lý và xử lý các thuỷ vực đã và đang có nguy cơ bị ô nhiễm
+ Nghiên cứu và cập nhật các phương pháp phân tích mới nhất

Các bài báo đã công bố:

1. Chất lượng nước kênh Cầu đôi và sông Đồng bò Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập X 2000
2. Heavy metal concentrations in South Vietnam Waters Collection of Marine Research Work, Vol X 2000
3. Environmental impacts of economic activities on quality of southwest part of Van Phong bay Collection of Marine Research Work, Vol XII 2002
4. Hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong nước vịnh Nha Trang Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 4 (tập 5) 2004
5. Hàm lượng kim loại nặng trong nghêu lụa ở vùng biển ven bờ Bình Thuận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 4 (tập 5) 2005
6. Hiệu quả của việc xử lý và quản lý nước thải tại các khu công nghiệp Suối Hiệp và Suối Dầu (Khánh Hòa) Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 4 (tập 5) 2005
7. Ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế đối với chất lượng môi trường đầm Thủy Triều - Vịnh Cam Ranh Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 3 (tập 6) 2006
8. Ảnh hưởng của Zn và Cu từ hạt Nix của nhà máy đóng tàu Huyndai-Vinashin tới chất lượng môi trường Mỹ Giang, vịnh Vân Phong Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XV 2006
9. Hàm lượng kim loại nặng trong vùng biển từ Phú Yên đến Bến Tre Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 1 (tập 7) 2007
10. Hành vi của các yếu tố dinh dưỡng và kim loại nặng trong khu vực cửa sông Cái và vịnh Nha Trang Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 3 (tập 7) 2007
11. Chất lượng môi trường vùng biển Kiên giang-Phú quốc Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 2 (tập 8) 2008
12. Ảnh hưởng của các hoạt động KT-XH đến chất lượng thuỷ vực cửa Bé, Nha trang Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 4 (tập 8) 2008
13. Some aspects of chemical oceanography in reef waters of the Spratly Islands, South China Sea Proccedings of the conference on the Results of the Philippines – Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV) 2008
14. Dẫn liệu về muối dinh dưỡng và kim loại nặng trong nước biển tại mặt cắt Phan rí – Phú quý Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVI 2009
15. Chất lượng nước đầm Nha phu – vịnh Bình cang và mối liên quan với các hoạt động kinh tế Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII 2010
16. Chất lượng môi trường biển ven bờ vịnh Phan thiết Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII 2010

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: votrantuanlinh@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học:

 • 2002 – 2006: học tập và tốt nghiệp đại học tai khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, trường ĐHDL Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh.
• 2005 – 2006: làm cộng tác viên nghiên cứu cho trung tâm công nghệ và quản lý môi trường (CENTEMA), TP. Hồ Chí Minh
• 2006: tham gia đề tài cấp thành phố “xây dựng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm xếp hạng và lựa chọn các dự án đầu tư và công nghệ tái sinh, tái chế và xử lý chất thải rắn đô thị thành phố Hồ Chí Minh” thông qua luận án tốt nghiệp “thiết kế tối ưu nhà máy sản xuất khí sinh học để phát điện từ chất thải rắn đô thị thành phố Hồ Chí Minh”
• 4/2007 – 2008: theo học chương trình thạc sỹ ngành công nghệ dầu khí (petroleum technology) tại trường công nghệ dầu khí và hóa dầu (Petroleum and Petrochemical College _ PPC) thuộc đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thailand
• 8/2007 – 5/2009: theo học và hoàn thành khóa học thạc sỹ ngành kỹ thuật và quản lý môi trường (Environmental Engineering and Management _ EEM) tại học viện công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology _ AIT)
• 12/2009 - 3/2010: cộng tác viên dự án “nghiên cứu và đánh giá tác động của thuốc trừ sâu lên rạn san hô”, viện Hải Dương Học
• Từ tháng 4/2010 đến nay, công tác tại phòng Thủy Địa Hóa viện Hải Dương Học
• 6/2010: tham gia khóa tập huấn “Impact of Sedimentary Dynamics and Biogeochemistry on Coral Reefs” tại Koh samui, Thailand
• 12/2010: tham gia và báo cáo tại hội thảo khoa học Việt Nga, tổ chức tại viện Hải Dương Học

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 - Kỹ thuật và Quản lý Môi trường, Hóa học Hải dương

Các bài báo đã công bố:
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: ruby912@gmail.com

   
Lý lịch khoa học:

 - Năm 2002 – 2007: Học Đại học tại trường Đại Học Tôn Đức Thắng, Tp Hồ Chí Minh.
- Năm 2007 đến nay: làm việc tại Phòng Thủy Địa Hóa, Viện Hải dương học

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

 - Hóa môi trường

Các bài báo đã công bố:

 1. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Một số vấn đề về môi trường nước thành phố Nha Trang. Hội thảo biển đông. 307-322.
2. Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, 2008. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội tới vực nước Cửa Bé - Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 4(T.8): 67- 81.
3. Lê Thị Vinh, Lã Văn Bài, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hồng Ngọc, 2009. Một số dẫn liệu về muối dinh dưỡng và kim loại nặng tại mặt cắt Phan Rí – Hòn Thu. Tuyển tập nghiên cứu biển, Tập XVI:78-88.
4. Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tống Phước Hoàng Sơn, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm và Phạm Hồng Ngọc, 2010. Chất lượng môi trường trầm tích đầm Thị Nại.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển.Tạp chí khoa học và Công nghệ biển. 4 (T.10). tr 01-13.
5. Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Trần Dũng, Lê Hoài Hương và Lê Hùng Phú. Chất lượng môi trường biển ven bờ Phan Thiết. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII, trang 43-52.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0583590203
Di động:

Số fax: 0583590034
Email: hungphu219@gmail.com

   
Lý lịch khoa học:

- Năm 2004 – 2008: học tập tại khoa Hóa, trường Đại học Đà Lạt.
- Từ năm 2009 đến nay: công tác tại phòng Thủy Địa Hóa, Viện Hải Dương Học Nha Trang.

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

-  Hóa môi trường

Các bài báo đã công bố:

 1. Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Trần Dũng, Lê Hoài Hương và Lê Hùng Phú. Chất lượng môi trường biển ven bờ Phan Thiết. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XVII, trang 43-52.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Số fax:
Email: 
Sơ lược quá trình công tác:
  

   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 
Các bài báo đã công bố:
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Số fax:
Email: 
Sơ lược quá trình công tác:
  

   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 
Các bài báo đã công bố:
 

    
 Cơ cấu phòng Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm