Tuesday, September 29, 2020  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thực vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Công bố trong nước

 

 

Nguyen Xuan Vy, Nguyen Nhat Nhu Thuy, Nguyen Trung Hieu, Luong Quang Doc. 2018. DNA barcoding of the true mangrove plants, a selection of genetic markers. Journal of Marine Science and Technology 17(4A): 311-321. doi: 10.15625/1859-3097/17/4A/13230.

Nguyễn Nhật Như Thủy, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Xuân Vỵ, Nguyễn Trung Hiếu. 2018. Khảo sát khả năng nuôi cấy phôi cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845) in vitro. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển 17(4A): 299-310. doi: 10.15625/1859-3097/17/4A/13231 

Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2017. Thành phần loài mẫu rong biển lưu trữ tại bảo tàng Hải dương học. Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Trang 176 – 182.

Nguyễn Nhật Như Thủy, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Trung Hiếu, 2017. Kết quả di trồng loài Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt.) tại đầm Thủy Triều (tỉnh Khánh Hòa). Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Trang 1954-1962.

Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2014. Hiện trạng và xu thế biến động của rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. TT Nghiên cứu biển. Tập 20. 135- 147.

Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Thị Lan, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái quần thể Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845) ở vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2012”. Tập 1. Tr: 316- 323.

 Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Thị Lan, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Ảnh hưởng của xử lý hạt bằng axit gibberellic và nước ấm lên tỷ lệ nảy mầm và sinh trưởng của cây cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845). Tuyển tập Nghiên cứu biển. Tập 19. Tr: 233- 238.

 Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều, tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ năm, Hà Nội, 18/10/2013. Tr: 488- 496.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Hiện trạng nuôi trồng và khai thác thủy sản tại đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Tập 13. Tr: 397- 405.

Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, Nguyễn Trung Hiếu, 2013. Quy trình kỹ thuật trồng rong nho trong bể nhân tạo phù hợp với điều kiện ở đảo Trường Sa. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa. Số 6. 2013. Tr: 24- 25.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 1/25/2018
Number of Views: 855

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search