Tuesday, April 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thực vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Hoạt động khoa học năm 2018

 

 - Nhiệm vụ cấp nhà nước, 106-NN.02-2014.04 giai đoạn 2015-2018 do TS Nguyễn Xuân Vỵ chủ nhiệm đã nghiệm thu. Xuất bản được 4 bài báo SCI/SCI-E (đã được cập nhật trong danh mục công trình quốc tế).

- Đề tài cấp cơ sở, đã bổ sung thêm một loài rong mới Grateloupia taiwanensis cho Việt Nam dựa trên phân loại hình thái và chỉ thị phân tử rbcL. Đang hoàn thiện bản thảo để gởi cho tạp chí Botanica Marina (SCI-E)

- Đề tài Trẻ, phát hiện thêm một loài mới là Dictyota hauckiana thu tại Ninh Thuận. Tương tự như vậy, kết quả từ đề tài này sẽ gởi cho tạp chí Biodiversitas sau khi hoàn thiện bản thảo.

- Hoàn thành ba hợp đồng với Đà Nẵng, Khánh Hòa và dự án thu thập mẫu vật.

- Một cán bộ trong phòng đã tham gia hội thảo tại Philippines, tập huấn tại trường ĐH Hải dương Quốc gia Đài Loan

- Trong năm 2018, phòng đã xuất bản được 4 công trình, trong đó 2 công trình nằm trong tạp chí thuộc danh mục SCI/SCI-E. Hai công trình còn lại được xuất bản trong tạp chí Quốc gia, VAST2.

- Đề cương Nafosted giai đoạn 2018-2021 của phòng đã được hội đồng khoa học Nafosted thông qua

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2018
Number of Views: 1619

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search