Tuesday, April 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thực vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Hoạt động khoa học năm 2019

 

 I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

1. Chủ trì đề tài các cấp:

Đề tài NAFOSTED: Nghiên cứu mối tương quan giữa hàm lượng sulfated galactose, mức độ biểu hiện gen sulfotransferase trong cỏ biển và biến động độ mặn trong môi trường.

ĐTCS: Nghiên cứu lựa chọn đoạn rbcL thích hợp dùng làm chỉ thị DNA barcodes cho họ Halymeniaceae (Rhodophyta)

ĐT Trẻ: Ứng dụng chỉ thị phân tử nhằm hỗ trợ trong phân loại chi rong Dictyota J. V. Lamouroux 1809 (Dictyotales, Phaeophyceae) ở Việt Nam

Hợp tác quốc tế: Sản phẩm sinh học từ rong biển nhiệt đới sử dụng cho mỹ phẩm (TroMaCos) hợp tác với ZMT, ĐH Bremen, Đức.

2. Tham gia đề tài các cấp:

Đề tài NAFOSTED: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc bổ sung kết hợp hai loại chất kích thích miễn dịch: mannan oligosaccharide và β-glucan vào thức ăn lên sinh trưởng, sức khỏe và biểu hiện gen của cá chim vây ngắn, Trachinotus ovatus

Đề tài NAFOSTED: Nghiên cứu cơ bản đa dạng sinh học Sinh vật phù du biển Việt Nam: sự đa dạng hình thái và di truyền các chi tảo Hai roi sống đáy: Gambierdiscus, Ostreopsis, CooliaProrocentrum trong vùng biển Việt Nam

Đề tài NAFOSTED: Nghiên cứu đa dạng sinh học, vai trò của chất chuyển hóa thứ cấp và trâm xương của san hô mềm (Sarcophyton, Alcyoniidae) ở khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam).

3. Chủ trì các hợp đồng:

- Hợp đồng thu thập mẫu vật cho BTTN Việt Nam

- Hợp đồng trưng bày mẫu vật cho BT HDH

- Nhiệm vụ Bảo tàng “Xây dựng bộ mẫu vật rong biển họ Halymeniaceae thể hiện tính đa dạng, độc đáo và thẩm mỹ phục vụ trưng bày tại Bảo tàng HDH

- Hợp tác nghiên cứu rong biển với ZMT, ĐH Bremen, Đức

4. Tham gia các hội nghị, hội thảo:

- JSPS CCore-RENSEA Third Joint Seminar on Coastal Ecosystems in Southeast Asia tại ĐH Chulalongkorn, Thái Lan (tháng 2/2019) – Ông Nguyễn Xuân Vỵ

5. Xuất bản:

Danh mục SCI/SCIE (4)

Nguyen XV and Papenbrock J. (2019).  Assessment by microsatellite analysis of genetic diversity and population structure of Enhalus acoroides from the coast of Khanh Hoa Province, Vietnam. Acta Oceanologica Sinica 38(1): 144-150. doi: 10.1007/s13131-019-1381-y

Nguyen XV, Nguyen TH, Dao VH and Lawrence ML. (2019). New record of Grateloupia taiwanensis S.-M. Lin et H.-Y. Liang in Vietnam: Evidence of morphological observation and rbcL sequence analysis. Biodiversitas 20(3): 688-695. doi: 10.13057/biodiv/d200311

Nguyen-Nhat NT, Dao VH and Nguyen XV. (2019). New record of the rare brown alga Dictyota hauckiana from Vietnam. Botanica Marina. doi: 10.1515/bot-2019-0024

Glasenapp Y., Korth I., Nguyen XV and Papenbrock J. (2019). Sustainable use of mangroves as sources of valuable medicinal compounds: Species identification, propagation and secondary metabolite composition. South African Journal of Botany. 121: 317-328. doi: 10.1016/j.sajb.2018.11.020

Danh mục VAST2 (2)

Nguyen Xuan Vy, Nguyen Nhat Nhu Thuy, Nguyen Trung Hieu and Nguyen Thi Xuan Thuy. (2019). Selection of suitable fragment from rbcl gene for dna barcode analysis of family halymeniaceae, rhodophyta. Journal of Marine Science and Technology. 19(4A): 201-213

Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Xuân Bền và Mai Xuân Đạt. (2019). Thành phần loài, đặc điểm phân bố của rong biển trong các thảm cỏ biển ở Phú Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. 19(4A): 229-240

 

6. Đào tạo

Hướng dẫn luận văn cho 1 học viên Cao học (Đại học Nha Trang) và 1 sinh viên Đại học (ĐH Kiên Giang), bảo vệ vào cuối năm 2019.

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI:

Mua sắm thêm trang thiết bị nghiên cứu và phát triển thêm nguồn nhân lực.

III. CHẤP HÀNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, CÁC QUY ĐỊNH, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, VỆ SINH, TRẬT TỰ, NẾP SỐNG VĂN MINH:

Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, các quy định. Không có cán bộ bị kỷ luật lao động, thực hiện tốt nếp sống văn minh tại đơn vị

 

IV. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA ĐOÀN THỂ:

Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn thể

 

V. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

- Mang về cho Viện 13 điểm thi đua (điểm thi đua cho VAST). Số lượng công trình trong danh mục SCI/SCIE lớn hơn số lượng biên chế tại đơn vị. Ba biên chế tại đơn vị đều đạt tiêu chuẩn CSTĐ cấp cơ sở.

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

-         Đề xuất bỏ cách tính điểm thi đua ở các mục III (Nghiệm thu đề tài, dự án) và mục IV (chủ trì hợp đồng, giải ngân) trong các tính điểm nội bộ

-         Áp dụng các tính điểm theo VAST đã thực hiện.

-         Nhằm tăng cường nghiên cứu cơ bản và công bố quốc tế, đề nghị Lãnh đạo viện mở thêm đề tài CS trọng điểm với kinh phí phù hợp với sản phẩm đầu ra là công trình công bố trên tạp chí SCI/SCIE. Kinh phí cho đề tài này là 190 triệu đồng/bài trong thời gian là 2 năm. Nếu không công bố được sẽ hoàn trả lại kinh phí.

-         Viện thu 6% (ngoài 5% theo quy định) dựa trên tổng kinh phí sẽ gây khó khăn cho đề tài. Đề xuất thu thêm 6% trên tiền công người lao động thay vì thu 6% trên tổng kinh phí.

 

VIII. TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

1/ Cá nhân:

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Nguyễn Nhật Như Thủy, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Vỵ

2/Tập thể

Tập thể đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến có giấy khen

IX. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NĂM 2020

-         Chuyên môn: i, Tập trung phân loại chi rong: Grateloupia, Phyllymenia (ngành rong Đỏ) và Bộ Dictyotales (rong Nâu), ii Nghiên cứu đa dạng gen cỏ biển (đề tài VAST20-21), iii Nghiên cứu mối tương quan giữa hàm lượng sulfated galactose, mức độ biểu hiện gen sulfotransferase trong cỏ biển và biến động độ mặn trong môi trường (đề tài NAFOSTED), iv Nghiên cứu khả năng khử độc chất kim loại nặng trong môi trường của thực vật biển.

-         Xuất bản: Xuất bản 3-4 công trình trên tạp chí thuộc danh mục SCI/SCIE

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/22/2019
Number of Views: 1364

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search