Tuesday, April 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thực vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Báo cáo tổng kết năm 2021

 

 

TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC

NĂM 2021

-------o0o-------    

 

Tên đơn vị: Phòng Thực vật biển

 

Tổng số cán bộ biên chế:        03

Tổng số cán bộ hợp đồng:      01

 

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

1. Chủ trì đề tài các cấp: 04

Hợp phần số 04:

Tên hợp phần: Hợp phần số 4: Nghiên cứu mối tương quan giữa độc chất môi trường và sự tích luỹ độc chất trong thực phẩm biển”, mã số TĐĐTB0.04/21-23 . Thuộc dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN “Xây dựng các quy trình xác định độc tố trong một số loài sinh vật biển Việt Nam”

Đang thực hiện năm thứ nhất

Đề tài Nafosted:

Tên đề tài: Nghiên cứu mối tương quan giữa hàm lượng sulfated galactose, mức độ biểu hiện gen sulfotransferase trong cỏ biển và biến động độ mặn trong môi trường. Mã số đề tài: 106.02-2018.313

Đã hoàn thành các nội dung đăng ký, đủ sản phẩm, chuẩn bị nghiệm thu

Đề tài VAST 7 hướng:

Tên đề tài: Đánh giá đa dạng gen của các thảm cỏ biển điển hình tại Việt Nam bằng chỉ thị sinh học phân tử vi vệ tinh (microsatellite) nhằm phục vụ bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái cỏ biển. Mã số đề tài: VAST04.01/20-21

Đã hoàn thành các nội dung đăng ký

Đã công bố 01 công trình Tạp chí Quốc tế uy tín

Đang phản biện vòng 2, bản thảo số 2

Đề tài cơ sở:

Bổ sung dữ liệu hình thái và di truyền cho loài Meristotheca papulosa (Montagne) J. Agardh 1872 ở Việt Nam.

Đã nghiệm thu: Loại xuất sắc

Đề tài trẻ:

Định loại các loài Halimeda Lam. (1812) bằng so sánh hình thái và chỉ thị phân tử.

Đã nghiệm thu: Loại khá

2. Tham gia đề tài các cấp: 02

Đề tài NAFOSTED: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc bổ sung kết hợp hai loại chất kích thích miễn dịch: mannan oligosaccharide và β-glucan vào thức ăn lên sinh trưởng, sức khỏe và biểu hiện gen của cá chim vây ngắn, Trachinotus ovatus. Vai trò: Thành viên chính

Đề tài NAFOSTED: Nghiên cứu cơ bản đa dạng sinh học Sinh vật phù du biển Việt Nam: sự đa dạng hình thái và di truyền các chi tảo Hai roi sống đáy: Gambierdiscus, Ostreopsis, CooliaProrocentrum trong vùng biển Việt Nam. Vai trò: Thành viên tham gia

 

3. Chủ trì các hợp đồng: 01

Quan trắc, đánh giá đa dạng sinh học hệ sinh thái thảm cỏ biển tại Lý Sơn

 

4. Tham gia các hội nghị, hội thảo:

 

5. Xuất bản: 08

 

SCIE: 05

 

Xuan-Vy Nguyen, Nhu-Thuy Nguyen-Nhat, Xuan-Thuy Nguyen, Viet-Ha Dao, Lawrence M. Liao, Jutta Papenbrock (2021). Analysis of rDNA reveals a high genetic diversity of Halophila major in the Wallacea region. PlosONE 16(10): e258956. doi: 10.1371/journal.pone.0258956.

Xuan-Vy Nguyen, Nhu-Thuy Nguyen-Nhat, Xuan-Thuy T. Nguyen, My-Ngan T. Nguyen, Viet-Ha Dao, and Karla J. McDermid. (2021). Three new records of marine macroalgae from Viet Nam based on morphological observations and molecular analyses. Pacific Science 65(4): 1-16. doi:10.2984/75.4.3

Xuan-Vy Nguyen, Va-Khin Lau, Nhu-Thuy Nguyen-Nhat, Trung-Hieu Nguyen, Kim-Hoang Phan, Viet-Ha Dao, Duan Ho-Dinh, Ken-ichi Hayashizaki, Miguel D.Fortes, Jutta Papenbrock. (2021). Update of seagrass cover and species diversity in Southern Viet Nam using remote sensing data and molecular analyses. 44: 101803. doi: 10.1016/j.rsma.2021.101803

A.Fricke, X.V.Nguyen, M.Stuhr, T.D.Hoang, V.H.Dao, M.D.Tran, T.S.Pham, H.C.Le, M.H.Le, Q.L.Pham, M.Schmid, A.Kunzmann, A.Gärdes, J.von Hagen, M.Teichber (2021). Subtidal macrophyte diversity and potentials in Nha Trang Bay - baseline data for monitoring a rising natural resource. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 259: 107460. doi: 10.1016/j.ecss.2021.107460

Lam Nguyen-Ngoc,Hai Doan-Nhu,Jacob Larsen,Luom Phan-Tan,Xuan-Vy Nguyen,Nina Lundholm,Thuoc Van Chu,Duyen Ngoc Huynh-Thi (2021). Morphological and genetic analyses of Ostreopsis (Dinophyceae, Gonyaulacales, Ostreopsidaceae) species from Vietnamese waters with a re-description of the type species, O. siamensis. Phycology. 57(3): 1059-1083. doi: 10.1111/jpy.13157

 

VAST2: 03

 

Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Xuân Bền, Hoàng Thị Thùy Dương (2021). Thành phần loài và phân bố của rong biển tại bãi Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, số 4A: 191-201. Doi: 10.15625/1859-3097/16713

Nguyen Xuan Hoa, Nguyen Nhat Nhu Thuy, and Nguyen Trung Hieu (2021). Current status and variation trend of seagrass beds in coastal water of Son Tra peninsula, Da Nang City. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 21(2): doi: 10.15625/1859-3097/16405

Võ Sĩ Tuấn, Hoàng Xuân Bền, Trần Đình Huệ, Hứa Thái Tuyến, Phan Kim Hoàng, Mai Xuân Đạt, Nguyễn Trung Hiếu. (2020). Đánh giá hiệu quả bảo tồn biển của Vườn Quốc gia Côn Đảo, giai đoạn 2009-2019. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 20, Số 4B; 2020: 243–250 doi:10.15625/1859-3097/15904

 

Các bản thảo đang trong giai đoạn phản biện:

 

Xuan-Vy Nguyen, Xuan-Thuy Nguyen, Ronald P. Kittle III, Karla J. McDermid. New species Meristotheca lysonensis sp. nov. (Solieriaceae, Rhodophyta) from Vietnamese waters. Phytotaxa (đang phn bin vòng 1)

Xuan-Vy Nguyen, Nhu-Thuy Nguyen-Nhat, Xuan-Thuy Nguyen, Viet-Ha Dao, Karla J. McDermid, Jutta Papenbrock. Aquatic Botany (đã chỉnh sửa và đang phản biện vòng 2).

Xuan-Vy Nguyen, Lawrence M. Liao, Showe-Mei Lin. Two new species of the Halymeniaceae (Rhodophyta) from Viet Nam, Grateloupia daii sp. nov. and Phyllymenia nhatrangensis sp. nov. Phycologia (đã chỉnh sửa và đang phản biện vòng 2).

 

6. Đào tạo

 

Cá nhân đang tham gia giảng daỵ tại GUST

 

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI:

-          Tập trung các hướng nghiên cứu cơ bản về phân loại, tương tác giữa thực vật biển và môi trường.

-          Nghiệm thu đề tài VAST 7 hướng vào tháng 12 năm 2021.

-          Nghiệm thu đề tài NAFOSTED vào tháng 03/2022

-          Đăng ký đề tài VAST 7 hướng mới năm 2022.

-          Công bố từ 3-4 công trình trong danh mục Quốc tế uy tín hoặc ISI uy tín vào năm 2022

III. CHẤP HÀNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, CÁC QUY ĐỊNH, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, VỆ SINH, TRẬT TỰ, NẾP SỐNG VĂN MINH:

Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, các quy định, kỷ luật lao động, vệ sinh, trật tự, nếp sống văn minh.

IV. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA ĐOÀN THỂ:

Tham gia tích cực các phong trào thể thao, văn nghệ do Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên tổ chức/phát động

V. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

Về nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động nghiên cứu: 2,7 tỷ là con số cao nhất từ trước đến nay

Mặc dù đơn vị phòng chỉ có 4 nhân lực với ba biên chế chính thức nhưng đã đóng góp đến 8 công trình, trong đó có tới 5 công trình thuộc danh mục ISI (4 bài Q1 và 1 bài Q2). Cả chất lượng và số lượng đều cao nhất từ trước đến nay.

 

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

 

VIII. TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

1/ Cá nhân:

-          Nguyễn Nhật Như Thủy:        Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

-          Nguyễn Thị Xuân Thúy:         Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

-          Nguyễn Trung Hiếu:               Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

-          Nguyễn Xuân Vỵ:                   Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

2/Tập thể

 

Lao động xuất sắc

 

IX. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NĂM 2022

-          Chuyên môn: i. Tập trung phân loại/hiệu chỉnh lại một số loài của ngành rong Đỏ, ii Nghiên cứu đa dạng gen cỏ biển, iii Nghiên cứu biểu hiện gen ở thực vật khi điều kiện môi trường thay đổi, iv. Nghiên cứu khả năng khử độc chất kim loại nặng trong môi trường của thực vật biển.

-          Xuất bản: Xuất bản 3-4 công trình trên tạp chí thuộc danh mục Quốc tế uy tín

 

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11  năm 2021

                                                                                             Trưởng phòng

 

 

 

      Nguyễn Xuân Vỵ

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Nguyễn Xuân Vỵ
Date Posted: 11/19/2021
Number of Views: 636

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search