Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thực vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Báo cáo tổng kết năm 2022

 

Hoàn thành đề tài cấp Viện Hàn lâm “Đánh giá đa dạng gen của các thảm cỏ biển điển hình tại Việt Nam bằng chỉ thị sinh học phân tử vi vệ tinh (microsatellite) nhằm phục vụ bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái cỏ biển” đúng tiến độ. Kết quả nghiệm thu: xuất sắc. Kết quả của đề tài này thể hiện qua các nội dung sau: i) lần đầu tiên, chúng tôi đã hoàn tất việc thành lập bản đồ phân bố của các thảm cỏ biển quan trọng từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang bằng số liệu từ ảnh viễn thám và khảo sát thực địa. Đây là thông tin hữu ích giúp cho các tỉnh ven biển có chiến lược quản lý hiệu quả hệ sinh thái cỏ biển đang trên đà suy giảm. ii) Lần đâu tiên chúng tôi phát hiện ra một dạng mới của cỏ biển ở phía Thái Bình dương, được cho là thể lai giữa hai loài cỏ biển trong chi Halophila dựa trên số liệu về chỉ thị phân tử ITS1-5.8S-ITS2 trong nhân tế bào. iii) Kết quả đề tài cũng xác định rằng, thảm cỏ Vích (Thalassia hemprichii) tại vịnh Cam Ranh cùng với khu vực Ninh Hải (Ninh Thuận) có mức độ đa dạng kiểu gen cao nhất ở phía Nam Việt Nam, là nơi cung cấp nguồn gen quan trọng cho các quần thể khác. Các kết quả này sẽ đề xuất cho tỉnh về khu vực cần được ưu tiên bảo vệ thảm cỏ biển. Các kết quả này đã được công bố trên Tạp chí quốc tế uy tín (Aquatic Botany, Regional Studies in Marine Science)

Cán bộ phòng Thực vật biển là tchủ trì, kết hợp với các trường Đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước công bố công trình tổng quan đăng trên tạp chí Frontier in Marine Science, một trong những tạp chí ISI uy tín.

Cá nhân ông Nguyễn Xuân Vỵ và tập thể phòng Thực vật biển nhận bằng khen của tỉnh Khánh Hòa về thành tích  xuất sắc trong việc phát triển Viện Hải dương học và tỉnh Khánh Hòa.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/17/2022
Number of Views: 366

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search