Tuesday, April 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thực vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Phát hiện loài mới

 Phát hiện hai loài rong biển mới cho Việt Nam và khoa học: 

‘Halymenia dilatata’, một loài rong đỏ dạng phiến được mô tả tại Việt Nam từ năm 1954. Gần 70 năm qua, chưa có một nghiên cụ thể nào về hình thái chi tiết của nó tại Việt Nam. Nghiên cứu này đã thu thập mẫu vật loài này ven bờ Việt Nam từ Đảo Cồn Cỏ cho tới Quần đảo Nam Du. Phân tích chi tiết hình dạng tản, cuống và cơ quan sinh sản cái sau khi thụ tinh của loài được phân loại trước đây là ‘Halymenia dilatata’ cho thấy chúng khác biệt khác biệt về hình thái, và tương đồng với loài Halymenia malaysiana. Tất cả các mẫu vật này được kiểm tra lại bằng chỉ thị rbcL và COI-5P cho thấy nó là loài Halymenia malaysiana. Do đó loài Halymenia malaysiana là loài mới cho Việt Nam và sự hiện diện của loài Halymenia dilatata vẫn là một ẩn số. Dựa trên chỉ thị rbcL, chúng tôi xác định thêm ba kiểu gen mới bên cạnh 8 kiểu gen khác tại Malaysia, Philippines và Indonesia. Sai khác kiểu gen giữa các quần thể tại thềm lục địa Sunda (Việt Nam và Malaysia) và khu hệ Philippine là có ý nghĩa thống kê.

Tham khảo: Xuan-Vy Nguyen, Nhu-Thuy Nguyen-Nhat, Xuan-Thuy Nguyen, Trung-Hieu Nguyen, Si Hai Trinh Truong, Viet-Ha Dao, Anh-Duy Do, Karla J. McDermid. 2023. New record of Halymenia malaysiana (Halymeniaceae, Rhodophyta) from Viet Nam, and its genetic diversity in the western Pacific. Botanica Marina. Doi: 10.1515/bot-2022-0062.

Nhóm rong biển Grateloupia sensu lato có lịch sử phân loại rất phức tạp và vẫn còn đang tranh luận về hệ thống phân loại do các chỉ tiêu hình thái chồng lấn giữ các loài với nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi quan sát kỹ tiêu chí hình thái bên ngoài, và đặc biệt là quá trình phát triển cấu trúc tế bào của tảo quả từ lúc mới thụ tinh đến trưởng thành, bên cạnh đó kết hợp hai chỉ thị phân tử bao gồm rbcL và LSU rDNA để xây dựng cây phát sinh chủng loại họ Grateloupiaceae bao gồm cả các mẫu vật thu tại Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy, mẫu vật thu tại vinh Nha Trang là một loài mới cho khoa hoc, được đặt tên là Phyllymenia nhatrangensis. Loài này có nhiều điểm khác biệt về hình thái với loài chị em của nó là P. gibbesii tại Mỹ. Hình dạng kích thước tản cũng được mô tả kỹ và có sự so sánh với các loài khác gần với nó bao gồm P. gibbesii, P. belangeri P. taiwanensis, and P. huangiae. Kết quả phân tích trình tự rbcL và LSU rDNA cũng chứng minh rằng nó là loài mới cho khoa học, và đây là loài Phyllymenia thứ ba tại Việt Nam.

Tham khảo: Xuan-Vy Nguyen, Lawrence M. Liao, and Showe-Mei Lin. 2023. Systematic revision of the Grateloupia complex (Rhodophyta) from Vietnam using rbcL and LSU sequences, with the description of Phyllymenia nhatrangensis sp. nov. Phycologia. Doi: 10.1080/00318884.2023.2247175.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Nguyễn Xuân Vỵ
Date Posted: 11/14/2023
Number of Views: 149

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search