Tuesday, September 29, 2020  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thực vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Một số hoạt động khoa học của phòng Thực vật biển năm 2014

 

 

               1/ Hoạt động khoa học: 

            Năm 2014 phòng Thực vật biển đã thực hiện tốt và hoàn thành các đề tài khoa học như sau:

- Hoàn thành và nghiệm thu đề tài cơ sở năm 2014 của Phòng Thực vật biển “Đánh giá hiện trạng mẫu thực vật biển ở Bảo tàng Hải dương học và đề xuất phương án thay thế, bổ sung” đạt kết quả loại KHÁ.

- Hoàn thành đề tài hợp đồng với Sở KH & CN tỉnh Khánh Hòa “Chuyển giao kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến rong nho biển (Caulerpa lentillifera) cho quân và dân huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa” do ThS. Nguyễn Xuân Hòa chủ trì. Đề tài đã được tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh đạt loại KHÁ.

- Tham gia thực hiện, hoàn thành đề tài Hợp đồng với Sở KH & CN tỉnh Khánh Hòa “Triển khai các mô hình phục hồi và quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều”. Đề tài đã được tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh đạt loại KHÁ.

- Tham gia hội nghị IOC- WESTPAC lần thứ 9 (21- 24/04/2014), tổ chức tại Nha Trang.

- Phòng Thực vật biển đã phối hợp với Phòng Nghiên cứu vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển (Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha Trang) tổ chức lớp Tập huấn Phân loại và Hệ thống học rong biển Việt Nam cho cán bộ trẻ của 2 đơn vị vào tháng 2/2014.

- Phòng Thực vật biển đã đăng ký sản phẩm đề tài có thể thương mại hóa “ trồng và chế biến rong  nho biển” tại Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Xây dựng và đăng ký Đề tài Nghiên cứu cơ bản (Nafosted).

- Đã công bố 2 bài báo trong tạp chí quốc tế và 2 bài báo trong tạp chí trong nước.

 2/ Thi đua, khen thưởng:

Năm 2014 phòng Thực vật biển đạt được danh hiệu  Tập thể lao động xuất sắc.

Về cá nhân:

- TS. Nguyễn Xuân Vị (chiến sĩ thi đua cấp cơ sở).

- ThS. Nguyễn Xuân Hòa (lao động tiên tiến).

- CN. Nguyễn Nhật Như Thủy (lao động tiên tiến).

- CN. Nguyễn Trung Hiếu (lao động tiên tiến).

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Nguyễn Xuân Hòa
Date Posted: 2/5/2015
Number of Views: 2137

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search