Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Truyền thông và Giáo dục môi trường » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng Truyền thông và Giáo dục môi trường Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 556
Members Members: 0
Total Total: 556

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại: 84.905310782
Số fax: 
Email: haitrinh082@gmail.com

 Lý lịch khoa học

 • Đào tạo:
  • 2000 - 2004: Cử nhân khoa học, chuyên nghành Sinh học tại Đại Học Khoa Học, Đại Học Huế
  • 2010 - 2016: Sinh viên PhD tại Học viện Khoa học và Công Nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ. Tên đề tài: “Cấu trúc quần xã động vật phù du trong Vịnh Bình Cang – Nha Trang và sự vận chuyển đồng vị cacbon và nitơ từ thực vật phù du sang động vật phù du.”
 • Kinh nghiệm, và các dự án tham gia nghiên cứu:
  • Các dự án trong nước:
   • Tham gia đề tài kiểm soát môi trường Nam Việt Nam, 2004-2020
   • Tham gia đề tài Sinh học và sinh thái tảo gây hại 2004-2006
   • Tham gia đề tài nhà nước KC.09.03/06_10, 2007-2010
   • Tham gia các đề tài cấp trung tâm, cấp viện, và hợp đồng trong vùng biển: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang
  • Các dự án quốc tế:
   • 2004 – 2008: thành viên của đề án HABViet, đề tài hợp tác giữa Việt Nam và IOC Science & Communication Centre on Harmful Algae, giai đoạn II và III, Danida tài trợ
   • 2004 – 2007: Tham gia đề tài hợp tác Việt Nam – Philippines nghiên cứu Biển Đông
   • 2004 – 2008: Tham gia đế tài hợp tác nghị định thư giữa Việt Nam và Đức: “nghiên cứu các quá trình và thông lượng sinh địa hóa trong vùng biển nam Việt Nam”
   • 2006-2007: Tham gia đề tài “Đa dạng sinh vật phù du liên quan đến tình trạng rạn san hô Việt Nam” do quỹ Sida/Sarec, Thụy Điển, tài trợ.
   • 2009-2012. Tham gia chính dự án “Biến đổi khí hậu và hệ sinh thái cửa sông Việt Nam” do Danida (Đan Mạch tài trợ)

     

 
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  Phân loại học động vật phù du biển
 •  Đa dạng sinh học quần xã động vật phù du biển
 •  Vi lưới thức ăn trong quần xã sinh vật du biển

 Các bài báo đã công bố

 1. Nguyen Cho & Truong Si Hai Trinh, 2006. Zooplankton abundance and species diversity in Qui Nhon coastal waters, South central Vietnam in June 2004. Coastal Marine Science 30(1): 328-335, 2006.
 2. Nguyen Cho & Truong Si Hai Trinh, 2007. Zooplankton in upwelling waters in south central Vietnam. Proceeding Of National Conference “Bien Dong – 2007”, Sept. 12 – 14, 2007, Nha Trang: 249-260.
 3. Nguyễn Cho, Trương Sĩ Hải Trình, 2008. Động vật phù du vùng Jackson Atoll và cụm đảo Song Tử, quần đảo Trường Sa. “Kết quả chuyến khảo sát phối hợp giữa Việt Nam và Philippin, tháng 4/2007. (JOMSRE IV)”. Kỷ yếu Hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học biển phối hợp Việt Nam – Philippin trên biển Đông, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội. Trang 197 – 212
 4. Nguyễn Cho & Trương Sĩ Hải Trình, 2009.  Động vật phù du vùng rạn san hô ở Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo.  Trong: Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam: Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo. Đoàn Như Hải & Nguyễn Ngọc Lâm (eds), ISBN-13: 978-604-913-006-9. Nhà xuất bản KHTN & CN, 65-75.
 5. Nguyễn Cho & Trương Sĩ Hải Trình, 2009.  Nguồn giống động vật không xương sống vùng biển ven bờ các đảo Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo.  Trong: Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam: Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo. Đoàn Như Hải & Nguyễn Ngọc Lâm (eds), ISBN-13: 978-604-913-006-9. Nhà xuất bản KHTN & CN, 93-100.
 6. Nguyễn Cho & Trương Sĩ Hải Trình, 2009.  Atlas Sinh vật phù du trong vùng rạn san hô: - Động vật phù du vùng ven bờ Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo.  Trong: Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam: Cù Lao Chàm, Cù Lao Cau và Côn Đảo. Đoàn Như Hải & Nguyễn Ngọc Lâm (eds), ISBN-13: 978-604-913-006-9. Nhà xuất bản KHTN & CN, 176-233.
 7. Nguyễn Cho & Trương Sĩ Hải Trình, 2009. Động vật phù du. Trong: Tảo độc hại trong vùng biển ven bờ Việt Nam. Nguyễn Ngọc Lâm và Đoàn Như Hải (chủ biên), trang 221-232. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 8. Trương Sĩ Hải Trình & Nguyễn Cho. 2011. Động vật phù du vùng cửa sông Nha Phu, vịnh Bình Cang, Khánh Hòa. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ 5 4:239-245
 9. Nguyễn Cho, Trương Sĩ Hải Trình & Nguyễn Thị Thanh Thủy 2011. Thành phần, mật độ và sự phân bố của Động vật phù du vùng đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học & Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V. Quyễn 4, trang 246-252 Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
 10. Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Cho, Nguyễn Tâm Vinh, Nguyễn Ngọc Lâm, 2012. Động vật phù du vùng cửa sông Nha Phu và vịnh Bình Cang – Nha Trang. Kỷ yếu hội nghị quốc tế biển đông, Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ. Tập 1, trang 87-98.
 11. Nguyễn Cho, Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Ngọc Lâm. 2012. Đa dạng loài động vật phù biển Việt Nam – họ Acartidae (Copepoda). Tạp chí Sinh học 34 (3): 294 – 304.
 12. Nguyễn Cho, Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Tâm Vinh. 2013. Động vật hàm tơ thuộc họ Sagittidae Grobben, 1905 ở vùng biển Nam Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Tập 13 (1), trang 51 – 60.
 13. Trinh Si-Hai Truong, Cho Nguyen, Nguyen-Ngoc Lam, K. Thomas Jensen. 2014. Seasonal and spatial distribution of mesozooplankton in a tropical estuary, Nha Phu, South Central Viet Nam. Biologia 69 (1): 80-91.
 14. Trương Sĩ Hải Trình & Nguyễn Tâm Vinh. 2015. Biến động thành phần loài và sinh vật lượng động vật phù du tại trạm quan trắc Vũng Tàu, 2006 – 2010. Tuyển tập Nghiên cứu biển 21 (1): 56-71
 15. Trương Sĩ Hải Trình. 2015. Lần đầu ghi nhận loài chân đều khổng lồ Bathynomus kensleyi Lowry & Dempsey, 2006 (Crustacea, Isopoda) tại vùng biển Việt Nam. Tuyển tập Nghiên cứu biển 21 (1): 80-83
 16. Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Tâm Vinh. 2015. Biến động thành phần loài và sinh vật lượng động vật phù du tại trạm quan trắc môi trường biển Nha Trang, 2000 – 2011. Tuyển tập Nghiên cứu biển 21 (2): 88-105
 17. Nguyen, Xuan-Vy, Nguyen-Nhat, Nhu-Thuy, Nguyen, Xuan-Thuy, Nguyen, Trung-Hieu, Truong, Si Hai Trinh, Dao, Viet-Ha, Do, Anh-Duy and McDermid, Karla J.. "New record of Halymenia malaysiana (Halymeniaceae, Rhodophyta) from Viet Nam, and its genetic diversity in the western Pacific" Botanica Marina, vol. 66, no. 2, 2023, pp. 113-123. https://doi.org/10.1515/bot-2022-0062
 18.  Tran N. N., Tran T. T., Nguyen D. T., Truong S-H. T., Nguyen A. T., 2023 Intensive coastal shrimp aquaculture reduces zooplankton abundance and diversity in the aquaculture ponds. AACL Bioflux 16(3):1319-1330
 19.  Dao Viet Ha, Hy, L.H., Trinh, T.S. et al. Toxin Responsible for Xanthid Crab Poisoning in Tinh Gia District, Thanh Hoa Province, Viet Nam. Russ J Mar Biol 49, 62–67 (2023). 
 

 

 

 
Địa chỉ: 
Số điện thoại:
Số fax:
Email: haanh.nguyen2182@gmail.com
   
Nhiệm vụ: 
 • Xây dựng chương trình Giáo dục trải nghiệm cho Bảo tàng Hải dương học
 • Xây dựng kịch bản truyền thông quảng bá Bảo tàng Hải dương học

 Lý lịch

 • Đào tạo:
  • 2011 - 2015: Cử nhân xã hội học, trường Đại học mở Tp. HCM
  • 2015 - 2018: Cử nhân luật học, trường Đại học Luật Tp. HCM
  • 2023 - 2024: Học viên cao học Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
 • Tập huấn:
  • 2022: Phương pháp truyền đạt nội dung khoa học - Đại sứ quán Pháp tổ chức.
 
Lãnh vực quan tâm 
 • Truyền thông và quan hệ công chúng.
 • Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực Bảo tàng.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Số fax:
Email: 

   

Nhiệm vụ: 
 • Hướng dẫn khách tham quan Bảo tàng Hải dương học
 • Bổ sung, cập nhật thông tin sinh vật biển trong Bảo tàng bằng tiếng Pháp
 • Xây dựng chương trình Giáo dục trải nghiệm cho Bảo tàng Hải dương học
 • Xây dựng kịch bản truyền thông quảng bá Bảo tàng Hải dương học

 Lý lịch

 • Đào tạo:
  • 2011 - 2014: Cử nhân Quản trị kinh doanh, trường Đại học Nha Trang
  • 2014 - 2017: Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trường Đại học Nha Trang
 • Tập huấn:
  • 2020: Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về công tác thuyết minh, giới thiệu, diễn giải, xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hóa và hướng dẫn triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa. Cục di sản văn hóa tổ chức.
 
Lãnh vực quan tâm 
 • Truyền thông và quan hệ công chúng.
 • Truyền tải kiến thức khoa học đến công chúng

 

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Số fax:
Email: 

   
Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn phục vụ khách tham quan Bảo tàng Hải dương học

- Cập nhật, bổ sung thông tin sinh vật biển cho Bảo tàng Hải dương học bằng tiếng Pháp.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Số fax:
Email: 

   
Nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn và phục vụ khách tham quan Bảo tàng Hải dương học

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Số fax:
Email: 

   
Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, phục vụ khách tham quan Bảo tàng Hải dương học

- Cập nhật, bổ sung thông tin sinh vật biển cho Bảo tàng Hải dương học bằng tiếng Anh

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Số fax:
Email: 

   
Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, phục vụ khách tham quan Bảo tàng Hải dương học

- Cập nhật, bổ sung thông tin sinh vật biển cho Bảo tàng Hải dương học bằng tiếng Anh, Nga.