Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Vật lý biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Điều tra, nghiên cứu cơ chế và mô hình hóa lan truyền ô nhiễm

 - Khảo sát, thu thập, biên tập, xử lý số liệu và hình ảnh các nguồn ô nhiễm biển và các tác động của các chất ô nhiễm lan truyền trên biển;
 - Nghiên cứu, đánh giá hệ quả giữa những hoạt động của con người và các quá trình vật lý, hóa học, sinh hóa, lý sinh làm biển đổi môi trường biển;
 - Mô hình hóa các quá trình lan truyền chất ô nhiễm trên biển và cửa sông;
 - Triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học về cơ chế và mô hình hóa lan truyền ô nhiễm trên biển và cửa sông.

 

 

 CÔNG VIỆC CHỦ YẾU

                               

Thành viên  : ThS. Nguyễn Chí Công:                    

Thành viên: ThS. Nguyễn Thành Bắc:                    

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Phạm Xuân Dương
Date Posted: 1/11/2014
Number of Views: 4293

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search