Tuesday, February 27, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022

 

Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022
của Phòng Quản lý Chế tác và Trưng bày mẫu vật
 
 
Trong 6 tháng đầu năm năm 2022Phòng QLCT&TBMV đã hoàn thành một số công việc chính sau:
Di dời toàn bộ bộ mẫu sinh vật biển của bảo tàng từ khu đa dạng sinh học sang trưng bày tại nhà trưng bày Hoàng Sa – Trường Sa
Chủ trì 1 hợp đồng với Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga về Xây dựng Bộ mẫu sinh vật biển khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa (đã được nghiệm thu).
-  Hợp đồng Xây dựng khu bảo tồn biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đã hoàn thành việc khảo sát thực địa.
Từ tháng 1 đến tháng 6/2022, Phòng QLCT&TBMV sư tầm được 55 mẫu vật kích thước nhỏ phục vụ chế tác mẫu nhộm trong bổ sung cho khu trưng bày
Đã bảo quản được tổng cộng 750 mẫu sinh vật biển các tại 2 khu vực đa dạng sinh học của bảo tàng và dự án thu thập mẫu sinh vật biển Miền Nam Việt namxử lý chế tác 7 mẫu vật lớn ( 1 cá Nạng, 3 cá đuối và 1 mẫu cá nhám) phục vụ công tác trưng bày ở Bảo tàng
Phòng QLCT&TBMV
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Hoàng Xuân Bền
Date Posted: 7/4/2022
Number of Views: 207

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search