Tuesday, February 27, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Thông tin cá Mặt trăng

   Ngày 23 tháng 8 năm 2014, Viện Hải dương học (Nha Trang) đã tiếp nhận 01 con cá Mặt trăng đuôi tròn (Mola mola) từ ngư dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

   Đây là mẫu cá Mặt trăng lớn nhất từ trước đến nay mà ngư dân đã bắt được ở vùng biển Việt Nam – với chiều dài 2,3 mét, chiều rộng 2,5 mét, trọng lượng ước lượng khoảng 700 kg.


Cá Mặt trăng (Mola mola)

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Bùi Quang Nghị
Date Posted: 9/5/2014
Number of Views: 2022

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search