Saturday, June 03, 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 608
Members Members: 0
Total Total: 608

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize
 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 058.590205
Di động:
Số fax: 058.590698
Email: hxuanben@yahoo.com
   
Lý lịch khoa học
  • Cử nhân sinh học trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 1998
  • Thạc sỹ chuyên ngành Thuỷ sinh vật trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2002.
  • Hiện là nghiên cứu sinh tại Viện Khoa Học Biển, Trường Đại Học Kiel - Đức.
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

- Hệ sinh thái rạn san hô
- Phân loại san hô mềm

Các bài báo đã công bố

 1. Hoang Xuan Ben, Vo Si Tuan, Phan Kim Hoang. Mass mortality of corals and reef living features at Con Dao Archipelago (Vietnam) in October 2005. Journal of Marine Science and Technology. Vol. 8 (3). 2008. Page: 59 – 70.
2. Vo Si Tuan, Nguyen Van Long, Hoang Xuan Ben, Phan Kim Hoang, Hua Thai Tuyen. Monitoring of coral reefs in coastal waters of Vietnam: 1994 – 2007, 2008. Agricultural Publishing House, 108pp.
3. Nguyen Van Long, Phan Kim Hoang, Hoang Xuan Ben. Status of the marine biodiversity in the Northern Spratly Island, South China Sea. Proceedings of the Conference on the Results of the Philippines-Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV), 26 – 29 March 2008, Ha Long City, Vietnam. Page: 229 – 250.
4. Ninnette Lasola, Hoang Xuan Ben. Assessment of Commercially important macro-invertebrates in the Spratly Group of Islands. Proceedings of the Conference on the Results of the Philippines-Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV), 26 – 29 March 2008, Ha Long City, Vietnam. Page: 285 – 292. 
5. Hoang Xuan Ben, Tatyana N. Dautova. Soft corals (Otocorallia: Alcyonacea) in Ly Son Island; the central of Vietnam. Journal of Marine Science and Technology. Vol 10 (4). 2010. Page 39 – 49.
6. Nguyen Van Long, Vo Si Tuan, Hoang Xuan Ben, Phan Kim Hoang. Sustainable management of coral reef in Cu Lao Cham Island, Quang Nam province, Vietnam. Proceedings of the 10th International Coral Reef Symposium, Okinawa, Japan 28 June – 2 July 2004, 2006. Page: 1249-1258.
7. Hoang Xuan Ben, Tatyana N. Dautova. Diversity of Soft Coral (Alcyonacea) in Vietnam. Proceedings of International Conference Marine Biodiversity of East Asian Seas: Status, Challenges and Sustainable Development. Nha Trang, Vietnam December 6 – 7, 2010. Pages: 82 – 87.
8. Vo Si Tuan, Hoang Xuan Ben, Nguyen Van Long, Phan Kim Hoang. Coral Reef in Vietnam Recent Status and Conservation Perspective. Proceedings of the 10th International Coral Reef Symposium, Okinawa, Japan. 28 June – 2 July 2004. Page: 1045-1054.
9. Nguyen Van Long, Hoang Xuan Ben, Phan Kim Hoang, Nguyen An Khang, Nguyen Xuan Hoa & Hua Thai Tuyen. Marine biodiversity and resources of coral reefs in Phu Quoc. Scientific Conference on “Bien Dong 2007”. 12th – 13th September 2007. Page: 291-306.
10. Hoang Xuan Ben & Hua Thai Tuyen. Assessment of Macro-Invertebrates on coral reefs in the coastal water of Phu Yen Province. Journal of marine science and technology. Vol 10 (4). 2010. Page 51 – 66.
11. Hua Thai Tuyen, Nguyen Van Long, Phan Kim Hoang, Hoang Xuan Ben, Nguyen An Khang, Dao Tan Hoc, Phan Thi Kim Hong & Vo Si Tuan. Composition and Distribution of Nudibranchs (Order Nudibranchia) in Coral reef at Nha Trang bay. Collection of Marine Research Works. Vol. 16. 2009. Page: 152 – 160.
12. Vo Si Tuan, Nguyen Xuan Hoa, Phan Kim Hoang & Hoang Xuan Ben. Rehabilitation and Management of Coral Reefs in Southern Qui Nhon bay (South Vietnam). Journal of marine science and technology. Vol. 9 (2). 2009. Page: 35 – 49.
13. Bert W. Hoeksema, Tatyana N. Dautova, Oleg V. Savinkin, Vo Si Tuan, Hoang Xuan Ben, Phan Kim Hoang & Hoang Trung Du. The Westernmost Record of the Coral Leptoseris kalayaanensis in the South China Sea. Zoological Studies. (Accepted December 25, 2009).
14. Nguyen Van Long, Vo Si Tuan, Hoang Xuan Ben, Phan Kim Hoang & Hua Thai Tuyen. Status, Trends and Prediction of Biodiversity of Coral Reefs in the coastal waters from Da Nang to Binh Thuan. Scientific Conference 35th Anniversary of Vietnamese Academy of Science and Technology. 2010. Page 285 – 292.
15. Hoang Xuan Ben. Soft Corals (Octocorallia: Alcyonacea) in Nha Trang Bay: Species Diversity and Distributional Patterns. Scientific Conference 35th Anniversary of Vietnamese Academy of Science and Technology. 2010. Page 275 – 279.

 

Địa chỉ:
Sô điện thoại:  058.3590207
Di động:
Số fax: 84.58.3590034
Email: buiquangnghi2002@yahoo.com
Sơ lược quá trình công tác
- Từ năm 1987-1991: Học Đại học, chuyên ngành Sinh học trường tại Đại Học Đà Lạt
- Từ năm 2002- 2004 : Học Thạc sĩ, chuyên ngành Động vật học tại trường Đại học Khoa học Huế

   
Lý lịch khoa học
- Từ năm 1997 - 2002, Tham gia chương trình quan trắc về Môi trường biển (khu vực phía Nam), thuộc mạng lưới quan trắc quốc gia.
- Từ năm 2003 – 2010, Biên soạn Động Vật Chí Biển Việt Nam phần Thân mềm (Mollusca)
- Từ năm 2005 – 2006, Tham gia đề tài “Xây dựng bộ Atlas Động vật Thân mềm sống đáy vùng biển Nam Việt Nam phục vụ cho công tác khảo sát và nghiên cứu môi trường biển”
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
    Nghiên cứu về sinh thái học, phân loại học của ngành động vật Thân mềm (Mollusca).
Các bài báo đã công bố

1. Đào Tấn Hỗ & Bùi Quang Nghị, 1997. Sinh vật đáy vùng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ. Các công trình nghiên cứu vùng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ. NXB. Khoa Học & Kỹ Thuật, 1997: 166-180.
2. Bui Quang Nghi, 2000. Mollusca in seagrass in Van Phong bay and Cam Ranh bay, Khanh Hoa province. Proceedings of the 10th Congress & Workshop Tropical Marine Mollusc Programme (TMMP). Phuket Marine Biological Center Special Publication 21(2): 391-394.
3. Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2001. Một số dẫn liệu bổ sung về tình trạng thú biển ở Việt Nam.. Viện Hải Dương Học. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”: 331-340.
4. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Hoàng Lê Thanh Huyền, Bùi Quang Nghị, 2001. Thành phần cộng sinh giữa Hải Quì và cá Khoang cổ ở vịnh Nha Trang. Viện Hải Dương Học. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”: 295-306.
5. Bùi Quang Nghị, 2001. Số lượng loài và phân bố của động vật Thân Mềm (Mollusca) ở vùng biển tỉnh Khánh Hoà. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ nhất. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2001: 79-86.
6. Bùi Quang Nghị, 2003. Các loài trong giống Littoraria thuộc họ ốc vùng triều (Littorinidae) ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ hai. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2003: 72-79.
7. Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2004. Vài thông tin mới ghi nhận về thú biển ở Việt Nam. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2002”: 319-328.
8. Bùi Quang Nghị, 2004. Các loài trong họ Tonnidae ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ ba. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2004: 69-74.
9. Bùi Quang Nghị, 2005. Thành phần loài Động vật Thân mềm thuộc lớp Chân bụng (Gastropoda) ở vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo khoa học Về Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật. Hội thảo Quốc gia lần thứ nhất. NXB Nông Nghiệp, 2005: 172-185.
10. Bùi Quang Nghị, 2006. Đặc điểm sinh học sinh sản của Vẹm xanh Perna viridis (Linnaeus, 1758) trong khu vực nuôi tôm hùm lồng ở vùng Xuân Tự, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập XV. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006: 223-230.
11. Nguyễn Khắc Sử, Bùi Quang Nghị, 2006. Các loài nhuyễn thể biển với vấn đề cổ môi trường Văn Tứ Đông (Khánh Hòa). Tạp chí Văn hóa – Thông tin Khánh Hòa. Số 6, 2006: trang 18, 19 & 51.
12. Phan Van Chi, Tran The Thanh, Tran Thi Minh Nguyet, Nguyen Bich Nhi, Nguyen Thi Ty, Bui Quang Nghi, 2007. Proteomics of marine bioactive peptides. Proceedings the first VAST-KOCI Workshop on Science and Technology R&D cooperation, Hanoi, September 14, 2007: 68-75.
13. Trần Thị Minh Nguyệt, Trần Thế Thành, Phạm Đình Minh, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Bích Nhi, Bùi Quang Nghị, Phan Văn Chi, 2008. Khảo sát hệ protein của loài ốc cối có vằn Conus litteratus thu thập từ vùng biển Nha Trang, Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm Toàn quốc lần thứ năm 17-18/9/2007, Nha Trang, 212-219.

14. Trần Thế Thành, Lê Thị Bích Thảo, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Bùi Quang Nghị, Phan Văn Chi, 2008. Xác định các peptide độc của loài Ốc cối hoa lưới Conus textile ở vùng biển Nha Trang, Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm Toàn quốc lần thứ năm 17-18/9/2007, Nha Trang: 220-226.
15. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Khả Phú, Bùi Quang Nghị, 2008. Giới thiệu một loài thú biển (Cá Nhà Táng-Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758) mới phát hiện ở Việt Nam. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Khoa học Quốc gia “BIỂN ĐÔNG-2007”: 515-522.
16. Bùi Quang Nghị, 2008. Thành phần loài động vật Thân mềm thuộc lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia) ở vùng biển Khánh Hòa. Báo cáo khoa học Về Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật. Hội thảo Quốc gia lần thứ hai. NXB Nông Nghiệp, 2008: 184-191.
17. Bùi Quang Nghị, 2008. Họ Ốc Mũ (Cassidae) thuộc ngành Động vật Thân mềm (Mollusca) ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ năm. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2008: 147-160.
18. Bùi Quang Nghị, 2009. Các loài thuộc giống Lambis (Họ Strombidae) ở vùng biển Việt Nam. Báo cáo khoa học Về Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật. Hội thảo Quốc gia lần thứ ba. NXB Nông Nghiệp, 2009: 248-253.
19. Bùi Quang Nghị, 2010. Five new records of Gastropoda (Mollusca) in Vietnam sea. Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2010). NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 2010: 280-284.

 

Địa chỉ:

Sô điện thoại: 058.3590207
Di động:

Số fax: 84.58.3590034
Email: phuhdh2009@yahoo.com.vn

   
Lý lịch khoa học

Đào tạo

- Từ năm 1993-1997: Học Đại học, chuyên ngành Bảo tồn bảo tàng tại Đại Học Văn hóa Hà Nội
- Từ năm 2006- 2009 : Học Thạc sĩ, chuyên ngành Văn hóa học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Kinh nghiệm, và các dự án tham gia nghiên cứu

- Từ năm 2002 - 2011, tham gia thực hiện nhiều chuyên đề trưng bày cho Bảo tàng Hải dương học như: chuyên đề “ Trang thiết bị điều tra nghiên cứu biển”; chuyên đề “Tem”; chuyên đề “Ngư cụ đánh bắt truyền thống ở các tỉnh ven biển phía Bắc và vùng ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam”; chuyên đề “Lễ hội Cầu Ngư của ngư dân ven biển Nam Trung Bộ”; chuyên đề “Rùa biển Việt Nam”; chuyên đề “ Tai biến thiên nhiên và con người vùng ven biển”; chuyên đề “Thú biển”; chuyên đề “Nam Cực”; chuyên đề “Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa – Trương Sa”
- Năm 2010 chủ trì biên soạn cuốn “Cẩm nang giới thiệu bảo tàng Hải dương học” thuộc đề tài cơ sở

Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
   Nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và bảo quản các mẫu sinh vật tại Bảo tàng Hải dương học
Các bài báo đã công bố

1. Nguyễn Khả Phú, Nguyễn Tác An, 2004. Tuyên truyền giáo dục bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường biển – Một trong những hoạt động thường xuyên của Bảo tàng Hải dương học Việt Nam, góp phần hoàn thiện nhân cách con người hiện đại. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học – thực tiễn, Hà Nội 2004: 11-21.
2. Nguyễn Khả Phú, 2007. Bảo tàng Hải dương học Việt Nam với các hoạt động phát triển văn hóa du lịch. Tạp chí Văn hóa thông tin Khánh Hòa số festival biển tháng 6, 2007.
3. Bùi Hồng long & Nguyễn Khả Phú, 2007. Bảo tàng Hải dương học Việt Nam với chuyên đề Lễ hội văn hoa truyền thống của ngư dân ven biển Nam Trung Bộ. Tạp chí Văn hóa – Thông tin Khánh Hòa 5-2007: 30-31
4. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Khả Phú, Bùi Quang Nghị , 2008. Giới thiệu một loài thú biển (Cá Nhà Táng-Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758) mới phát hiện ở Việt Nam. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Khoa học Quốc gia “BIỂN ĐÔNG-2007”: 515-522.

 
Địa chỉ:
Sô điện thoại:  058.3590207
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
Sơ lược quá trình công tác
 
   
Lý lịch khoa học
 
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

 

 
Địa chỉ:
Sô điện thoại:  058.3590207
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
Sơ lược quá trình công tác
 
   
Lý lịch khoa học
 
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

 

 
Địa chỉ:
Sô điện thoại:  058.3590207
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
Sơ lược quá trình công tác
 
   
Lý lịch khoa học
 
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

 

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search