Monday, May 20, 2019  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 128
Members Members: 0
Total Total: 128

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize

 

Địa chỉ:
Sô điện thoại:  058.3590207
Di động:
Số fax: 84.58.3590034
Email: buiquangnghi2002@yahoo.com
Sơ lược quá trình công tác
- Từ năm 1987-1991: Học Đại học, chuyên ngành Sinh học trường tại Đại Học Đà Lạt
- Từ năm 2002- 2004 : Học Thạc sĩ, chuyên ngành Động vật học tại trường Đại học Khoa học Huế

   
Lý lịch khoa học
- Từ năm 1997 - 2002, Tham gia chương trình quan trắc về Môi trường biển (khu vực phía Nam), thuộc mạng lưới quan trắc quốc gia.
- Từ năm 2003 – 2010, Biên soạn Động Vật Chí Biển Việt Nam phần Thân mềm (Mollusca)
- Từ năm 2005 – 2006, Tham gia đề tài “Xây dựng bộ Atlas Động vật Thân mềm sống đáy vùng biển Nam Việt Nam phục vụ cho công tác khảo sát và nghiên cứu môi trường biển”
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
    Nghiên cứu về sinh thái học, phân loại học của ngành động vật Thân mềm (Mollusca).
Các bài báo đã công bố

1. Đào Tấn Hỗ & Bùi Quang Nghị, 1997. Sinh vật đáy vùng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ. Các công trình nghiên cứu vùng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ. NXB. Khoa Học & Kỹ Thuật, 1997: 166-180.
2. Bui Quang Nghi, 2000. Mollusca in seagrass in Van Phong bay and Cam Ranh bay, Khanh Hoa province. Proceedings of the 10th Congress & Workshop Tropical Marine Mollusc Programme (TMMP). Phuket Marine Biological Center Special Publication 21(2): 391-394.
3. Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2001. Một số dẫn liệu bổ sung về tình trạng thú biển ở Việt Nam.. Viện Hải Dương Học. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”: 331-340.
4. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Hoàng Lê Thanh Huyền, Bùi Quang Nghị, 2001. Thành phần cộng sinh giữa Hải Quì và cá Khoang cổ ở vịnh Nha Trang. Viện Hải Dương Học. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”: 295-306.
5. Bùi Quang Nghị, 2001. Số lượng loài và phân bố của động vật Thân Mềm (Mollusca) ở vùng biển tỉnh Khánh Hoà. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ nhất. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2001: 79-86.
6. Bùi Quang Nghị, 2003. Các loài trong giống Littoraria thuộc họ ốc vùng triều (Littorinidae) ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ hai. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2003: 72-79.
7. Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2004. Vài thông tin mới ghi nhận về thú biển ở Việt Nam. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2002”: 319-328.
8. Bùi Quang Nghị, 2004. Các loài trong họ Tonnidae ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ ba. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2004: 69-74.
9. Bùi Quang Nghị, 2005. Thành phần loài Động vật Thân mềm thuộc lớp Chân bụng (Gastropoda) ở vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo khoa học Về Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật. Hội thảo Quốc gia lần thứ nhất. NXB Nông Nghiệp, 2005: 172-185.
10. Bùi Quang Nghị, 2006. Đặc điểm sinh học sinh sản của Vẹm xanh Perna viridis (Linnaeus, 1758) trong khu vực nuôi tôm hùm lồng ở vùng Xuân Tự, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập XV. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006: 223-230.
11. Nguyễn Khắc Sử, Bùi Quang Nghị, 2006. Các loài nhuyễn thể biển với vấn đề cổ môi trường Văn Tứ Đông (Khánh Hòa). Tạp chí Văn hóa – Thông tin Khánh Hòa. Số 6, 2006: trang 18, 19 & 51.
12. Phan Van Chi, Tran The Thanh, Tran Thi Minh Nguyet, Nguyen Bich Nhi, Nguyen Thi Ty, Bui Quang Nghi, 2007. Proteomics of marine bioactive peptides. Proceedings the first VAST-KOCI Workshop on Science and Technology R&D cooperation, Hanoi, September 14, 2007: 68-75.
13. Trần Thị Minh Nguyệt, Trần Thế Thành, Phạm Đình Minh, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Bích Nhi, Bùi Quang Nghị, Phan Văn Chi, 2008. Khảo sát hệ protein của loài ốc cối có vằn Conus litteratus thu thập từ vùng biển Nha Trang, Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm Toàn quốc lần thứ năm 17-18/9/2007, Nha Trang, 212-219.

14. Trần Thế Thành, Lê Thị Bích Thảo, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Bùi Quang Nghị, Phan Văn Chi, 2008. Xác định các peptide độc của loài Ốc cối hoa lưới Conus textile ở vùng biển Nha Trang, Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm Toàn quốc lần thứ năm 17-18/9/2007, Nha Trang: 220-226.
15. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Khả Phú, Bùi Quang Nghị, 2008. Giới thiệu một loài thú biển (Cá Nhà Táng-Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758) mới phát hiện ở Việt Nam. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Khoa học Quốc gia “BIỂN ĐÔNG-2007”: 515-522.
16. Bùi Quang Nghị, 2008. Thành phần loài động vật Thân mềm thuộc lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia) ở vùng biển Khánh Hòa. Báo cáo khoa học Về Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật. Hội thảo Quốc gia lần thứ hai. NXB Nông Nghiệp, 2008: 184-191.
17. Bùi Quang Nghị, 2008. Họ Ốc Mũ (Cassidae) thuộc ngành Động vật Thân mềm (Mollusca) ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ năm. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2008: 147-160.
18. Bùi Quang Nghị, 2009. Các loài thuộc giống Lambis (Họ Strombidae) ở vùng biển Việt Nam. Báo cáo khoa học Về Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật. Hội thảo Quốc gia lần thứ ba. NXB Nông Nghiệp, 2009: 248-253.
19. Bùi Quang Nghị, 2010. Five new records of Gastropoda (Mollusca) in Vietnam sea. Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2010). NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 2010: 280-284.

 

Địa chỉ:

Sô điện thoại: 058.3590207
Di động:

Số fax: 84.58.3590034
Email: phuhdh2009@yahoo.com.vn

   
Lý lịch khoa học

Đào tạo

- Từ năm 1993-1997: Học Đại học, chuyên ngành Bảo tồn bảo tàng tại Đại Học Văn hóa Hà Nội
- Từ năm 2006- 2009 : Học Thạc sĩ, chuyên ngành Văn hóa học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Kinh nghiệm, và các dự án tham gia nghiên cứu

- Từ năm 2002 - 2011, tham gia thực hiện nhiều chuyên đề trưng bày cho Bảo tàng Hải dương học như: chuyên đề “ Trang thiết bị điều tra nghiên cứu biển”; chuyên đề “Tem”; chuyên đề “Ngư cụ đánh bắt truyền thống ở các tỉnh ven biển phía Bắc và vùng ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam”; chuyên đề “Lễ hội Cầu Ngư của ngư dân ven biển Nam Trung Bộ”; chuyên đề “Rùa biển Việt Nam”; chuyên đề “ Tai biến thiên nhiên và con người vùng ven biển”; chuyên đề “Thú biển”; chuyên đề “Nam Cực”; chuyên đề “Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa – Trương Sa”
- Năm 2010 chủ trì biên soạn cuốn “Cẩm nang giới thiệu bảo tàng Hải dương học” thuộc đề tài cơ sở

Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
   Nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và bảo quản các mẫu sinh vật tại Bảo tàng Hải dương học
Các bài báo đã công bố

1. Nguyễn Khả Phú, Nguyễn Tác An, 2004. Tuyên truyền giáo dục bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường biển – Một trong những hoạt động thường xuyên của Bảo tàng Hải dương học Việt Nam, góp phần hoàn thiện nhân cách con người hiện đại. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học – thực tiễn, Hà Nội 2004: 11-21.
2. Nguyễn Khả Phú, 2007. Bảo tàng Hải dương học Việt Nam với các hoạt động phát triển văn hóa du lịch. Tạp chí Văn hóa thông tin Khánh Hòa số festival biển tháng 6, 2007.
3. Bùi Hồng long & Nguyễn Khả Phú, 2007. Bảo tàng Hải dương học Việt Nam với chuyên đề Lễ hội văn hoa truyền thống của ngư dân ven biển Nam Trung Bộ. Tạp chí Văn hóa – Thông tin Khánh Hòa 5-2007: 30-31
4. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Khả Phú, Bùi Quang Nghị , 2008. Giới thiệu một loài thú biển (Cá Nhà Táng-Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758) mới phát hiện ở Việt Nam. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Khoa học Quốc gia “BIỂN ĐÔNG-2007”: 515-522.

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search