28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » TT Tư vấn, Ứng dụng và Chuyển giao KH&CN biển » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 TTTV,UD&CGKH,CN biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 820
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 820

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng
 
Địa chỉ:
Sô điện thoại: 84.58.590392
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: uyvuhdh@gmail.com, uyvu@vnio.org.vn
   
Lý lịch khoa học

Đào tạo

- Năm 1997: Kỹ sư khai thác thủy sản, tại Đại học Thủy sản
- Năm 1999: Khóa tập huấn Giám sát rạn san hô, chứng chỉ PADI Scuba Open Water Diver. PADI Scuba Advanced Open Water Diver (2009).
- Năm 2004: Chứng chỉ khóa đào tạo Đa dạng sinh học cá biển, phân loại cá biển của Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Nhật Bản), Viện Hải dương học.
- Năm 2006, 2007: Chứng chỉ về ứng dụng công nghệ viễn thám màu hải dương trong dự báo cá, quan trắc và giám sát môi trường của Tổ chức NIPPON-POGO, Viện Hải dương học.
- Từ năm 2010 - 2012: Cao học tại trường Đại học Nha Trang.

Kinh nghiệm, và các dự án tham gia nghiên cứu

- Năm 2002: Chủ trì đề tài: Điều tra nguồn lợi cá và khả năng khai thác ở đầm Đề Gi tỉnh Bình Định.
- Năm 2003: Chủ trì đề tài: Cập nhật về nguồn lợi Cá Chình (Anguillidae) ở một số đầm phá ven biển tỉnh Bình Định.
- Năm 2006: Chủ trì đề tài: Thành phần loài cá của một số nghề khai thác cá đáy và gần đáy ở vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa.
- Năm 2008 – 2009: Chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng qui hoạch chi tiết nghề khai thác thủy sản vùng biển ven bờ tỉnh Bến Tre”. Đồng thời tham gia thực hiện dự án “Xây dựng qui hoạch chi tiết nghề khai thác nội đồng tỉnh Bến Tre”, FSPS II.
- Năm 1997 – 2010: Tham gia một số đề tài, dự án về điều tra nguồn lợi cá ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Tĩnh,…
- Năm 2002 – 2005: Tham gia thực hiện nội dung Giám sát nguồn lợi và hoạt động khai thác thủy sản ở Vịnh Nha Trang, thuộc dự án Bảo tồn biển Hòn Mun.
- Năm 2002 – 2010: Tham gia thực hiện đề tài/dự án về nuôi trồng thủy sản thuộc các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Bến Tre, Trà Vinh.
- Năm 2010 – 2011: Tham gia dự án ACIAR: “Phát triển nghề nuôi tôm hùm bông ở Indonesia, Việt Nam và Australia” (FIS/2008/021).

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

 - Nghiên cứu nguồn lợi và phân loại cá rạn san hô. Sinh học sinh trưởng các loài cá có giá trị kinh tế.
- Nghiên cứu đa dạng sinh học cá, sinh học và biến động nguồn lợi các loài cá có giá trị kinh tế, đề xuất cơ sở khoa học và các biện pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi.
- Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám màu (Ocean color) trong quản lý và dự báo nguồn lợi cá.

Các bài báo đã công bố

Tiếng Việt (Vietnamese languages)

1. Nguyễn Văn Lục, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ (1999). Tương quan giữa sự biến động số lượng cá Chỉ Vàng (Selaroides leptolepis Cuvier, 1833) và môi trường ở vùng biển đông Nam bộ - Việt nam. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập IX: 271-276.
2. Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Phi Uy Vũ (2003). Cập nhật về nguồn lợi Cá Chình (Anguillidae) ở một số đầm phá ven biển tỉnh Bình Định. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập XIII: 189 – 196.
3. Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Phi Uy Vũ (2003). Thành phần loài cá vùng ven biển – cửa sông tỉnh Trà Vinh. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập XIII: 197 – 206.
4. Nguyễn Văn Lục, Lương Thanh Sơn, Nguyễn Phi Uy Vũ (2004). Cơ sở sinh học của nghề khai thác cá bằng thả chà ở vùng nước ven biển tỉnh Bình Thuận. Báo cáo khoa học của Hội nghị khoa học Biển Đông 2002: 465 – 479.
5. Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Tác An, Nguyễn Phi Uy Vũ (2004). Một số dẫn liệu về nuôi biển ở vùng nước ven bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo khoa học của Hội nghị khoa học Biển Đông 2002: 518 – 529.
6. Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Tác An, Nguyễn Phi Uy Vũ, Lê Thị Thu Thảo, Trần Văn Lang, Nguyễn Thị Liên (2005). Nguồn lợi cá và khả năng khai thác ở đầm Đề Gi tỉnh Bình Định. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập XIV: 119 – 128.
7. Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Tác An, Nguyễn Phi Uy Vũ, Hoàng Đức Lư (2005). Một số sinh vật biển phát quang dưới sự kích họat của ánh sáng cực tím ở vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển. Tập 2(4): 150 – 157.
8. Lê Thị Thu Thảo, Hồ Bá Đỉnh, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa (2005). Thành phần thức ăn và đặc điểm sinh sản của loài cá Ngừ Ồ Auxis rochei (Risso, 1810) ở Nha Trang – Khánh Hòa. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển. Tập 2, số 4: 236 – 246.
9. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa (2006). Dẫn liệu về tình hình khai thác loài cá Lầm Tròn Nhẳng - Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha trang – Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập XV: 197 – 206.
10. Hồ Bá Đỉnh, Nguyễn Phi Uy Vũ (2006). Hiện trang, giải pháp quản lý và phát triển nghề thủy sản bền vững vùng bãi bồi, cồn nổi trong sông Cổ Chiên – Cung Hầu tỉnh Trà Vinh. Kỷ yếu hội thảo đề án VS/RDE/02: 211 - 224.
11. Nguyễn Phi Uy Vũ, Phan Minh Thụ (2006). Xây dựng tập bản đồ sử dụng đất và môi trường vùng bãi bồi, cồn nổi trong sông Cổ Chiên – Cung Hầu tỉnh Trà Vinh. Kỷ yếu hội thảo đề án VS/RDE/02: 271 - 300.
12. Nguyễn Phi Uy Vũ, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Trần Thị Hồng Hoa, Võ Văn Quang (2008). Thành phần loài cá thường gặp của một số nghề khai thác cá đáy và gần đáy ở vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Khoa học Quốc gia “Biển Đông-2007”: 399 – 413.
13. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Thị Hồng Hoa (2008). Một số đặc điểm sinh sản của loài cá Lầm Tròn Nhẳng Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Khoa học Quốc gia “Biển Đông-2007”: 389 – 398.
14. Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Phi Uy Vũ (2009). Hiện trạng cảnh quan và nguồn lợi cá rạn san hô khu vực biển mũi Bàn Than, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hội nghị toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững.
15. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Thị Hồng Hoa (2010). Một số đặc điểm sinh trưởng của loài cá lầm tròn nhẳng Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XVII: 108-119.
16. Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ (2009). Thành phần loài cá vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Quảng Nam. Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ 3: 333 – 341.
17. Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ, (2010). Chỉnh lý và cập nhật tên khoa học của các loài thuộc họ cá Khế Carangidae ở vùng biển Việt Nam. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XVII: trang 216-224.

Tiếng Anh (English languages)

1. Connie M. M., Jamrean B., Brian L.S., Ukkrit S., N. V. Nguyen, N. P. U. Vu (2005). Benthos characterization in Southern Palawan Philippine. DFA-MOAC, Philippine. Kathlean Commercial, Manila. Pp 49 – 56.
Sách chuyên khảo (Books)
Nguyễn Văn Lục, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ (2007). Động vật chí Việt Nam. Bộ cá Vược bao gồm các họ: Carangidae, Mullidae, Chaetodontidae, Labridae, Scombridae). Tập 19. Nhà xuất bản Hoa học và Kỹ thuật: 315 trang.

 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố
 

 

 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố
 

 

 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố
 

 

    
 Cơ cấu phòng Đóng
    
 Liên kết Đóng
    
 Phản hồi Đóng

CAPTCHA image
Nhập mã ở trên vào hộp dưới đây
Hủy Bỏ   Gửi
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm