01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Thông báo: Về việc bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho tuyển dụng viên chức năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
VIỆN HÀN LÂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
THÔNG BÁO
Về việc bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
-------------------

 

            Thực hiện công văn số 134/VHL-TCCB ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, Viện Hải dương học đã thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức công khai trên báo Khánh Hòa số 5382, ngày 2/2/2018, trang thông tin điện tử của Viện (http://www.vnio.org.vn); và niêm yết công khai tại bảng tin của Viện. Đến nay thời hạn nộp hồ sơ đã hết.
Xem xét sơ bộ hồ sơ cho thấy, các ứng viên chưa quan tâm đến thông tư số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV, ngày 1/10/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Theo đó các ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển vào ngạch nghiên cứu viên (Hạng III), mã số: V.05.01.03 phải đạt tiêu chuẩn về ngoại ngữ và tin học như sau:
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
            Đối với Kế toán viên, mã số 06.031, các ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo ngoại ngữ và tin học như sau:
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
            Viện Hải dương học đề nghị các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đúng theo qui định.
 
Thời gian nộp bổ sung: trước ngày 30/06/2018.
Địa chỉ nộp hồ sơ bổ sung: Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Hải dương học; Số 1 Cầu Đá, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0258. 3590036.
 
 

VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 27/03/2018
Số lượt người xem: 3225

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm