27 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hội thảo Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở khoa học hỗ trợ quản lí đới bờ biển để bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên biển”

VIỆN KHOA HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------
--------------------------------------
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC  
Nha Trang, ngày 17 tháng 3 năm 2006
 
GIẤY MỜI
                       
 Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở khoa học hỗ trợ quản lí đới bờ biển để bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên biển”là một trong những Dự án thuộc khuôn khổ Chương trình Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam - Thụy Điển. Dự án bao gồm hai tiểu dự án:
 
-         Tiểu dự án 1“Nghiên cứu cơ sở khoa học, sinh thái, kinh tế, xã hội phục vụ quản lý tổng hợp, phát triển bền vững các cồn nổi, bãi bồi trong các vùng cửa sông ven biển – Nghiên cứu trình diễn tại vùng cửa sông Cổ Chiên – Cung Hầu, tỉnh Trà Vinh”do Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện (viết tắt là VS/RDE-02NT)
-         Tiểu dự án 2 “Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cho quản lý tổng hợp đới bờ” do Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng nay là Viện Tài nguyên và Môi trưởng Biển thùc hiÖn (viết tắt là VS/RDE-01HP)
 
Viện Hải dương học phối hợp các dự án nói trên và Tiểu Chương trình RD&E thuộc Chương trình Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam - Thụy Điển sẽ tố chức Hội thảo “Tổng kết đề án VS/RDE: Giải pháp Quản lý Môi trường ven biển nhằm phát triển bền vững”, tại Nha Trang từ ngày 5 – 7 tháng 5 năm 2006.
 
Thay mặt Viện Hải dương học và Ban Tổ chức Hội thảo, trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự Hội thảo. Các thông tin chi tiết về Hội thảo xem trong các tài liệu đính kèm sau:
Rất mong sự có mặt của quý đại biểu để Hội thảo thành công tốt đẹp.
 
 VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Tác An
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 9213

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm