18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài VT/UD-07/14-15

 Xây dựng cơ sở dữ liệu số các yếu tố hải dương từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác cho khu vực ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững

1.1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu số các yếu tố hải dương từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác cho khu vực ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững. Mã số: VT/UD-07/14-15.

1.1.2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
- Nguyễn Hữu Huân,          Nghiên cứu viên chính, Tiến sĩ, chủ nhiệm
- Tống Phước Hoàng Sơn,  Nghiên cứu viên, Cử nhân, Thư ký khoa học
- Bùi Hồng Long,                Nghiên cứu viên cao cấp, Tiến sĩ
- Trần Văn Chung,              Nghiên cứu viên, Thạc sĩ
- Phan Minh Thụ,               Nghiên cứu viên chính, Thạc sĩ
- Làu Và Khìn,                    Nghiên cứu viên, Thạc sĩ,
- Ngô Mạnh Tiến,               Nghiên cứu viên, Cử nhân
- Nguyễn Xuân Hòa,           Nghiên cứu viên chính, Thạc sĩ
- Đinh Ngọc Đạt,                Nghiên cứu viên, Thạc sĩ
- Lê Huyền,                        Kỹ sư,
1.1.3. Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu số các yếu tố hải dương từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác cho khu vực ven biển Ninh Thuận-Bình Thuận nhằm hệ thống hóa các dữ liệu hải dương, phục vụ giám sát và cảnh báo sự cố môi trường, phục vụ phát triển bền vững.
- Nâng cao trình độ khai thác và phân tích ảnh viễn thám phục vụ phát triển kinh tế biển.
- Đào tạo cán bộ nghiên cứu ứng dụng viễn thám trong hải dương học.
1.1.4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
- Nội dung 1. Thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, dữ liệu khí tượng, thủy văn, động lực, môi trường, phân bố các hệ sinh thái ngập nước khu vực nghiên cứu.
- Nội dung 2. Xây dựng thuật toán giải đoán một số yếu tố thủy văn, động lực, môi trường, xác định phân bố các hệ sinh thái ngập nước từ nguồn ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác cho khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận.
- Nội dung 3.  Mô phỏng các quá trình thủy văn, động lực và môi trường khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận bằng mô hình số trị kết hợp ảnh viễn thám và số liệu khảo sát.
- Nội dung 4.  Xây dựng các bản đồ/sơ đồ phân bố một số yếu tố môi trường, các hệ sinh thái ven bờ khu vực Ninh Thuận- Bình Thuận, tỷ lệ 1/50 000.
- Nội dung 5. Xây dựng CSDL số hải dương học từ nguồn ảnh VNREDSat-1, các ảnh viễn thám khác và dữ liệu khảo sát khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận.
- Nội dung 6.  Đề xuất chương trình giám sát môi trường và các hệ sinh thái ngập nước ven bờ khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận.   
- Nội dung 7. Đào tạo nâng cao năng lực khai thác CSDL số, nghiên cứu ứng dụng viễn thám trong hải dương học.
1.1.5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần):
          - Thời gian thực hiện: Từ 01/2014 đến 12/2015, gia hạn đến tháng 06/2016.
- Khoán từng phần.
1.1.6. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Tổng kinh phí: 3.000.000.000 đồng.
 - Kinh phí NSNN: 3.000.000.000 đồng.
1.1.7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh
giá và công nhận:
- Đã được nghiệm thu, đánh giá và công nhận.
1.1.8. Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: không
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 03/11/2016
Số lượt người xem: 7325

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm