18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài VAST05-04/14-15

Đánh giá ảnh hưởng của các công trình chỉnh trị tới chế độ thủy-thạch động lực và cấu trúc hình thái các vùng cửa sông ven biển Nam Trung Bộ và đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả.

1) Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
TT
Họ và tên
Học hàm/
học vị
Cơ quan công tác
Vai trò
1
Vũ Tuấn Anh
TS
Viện Hải dương học
Chủ nhiệm ĐT
2
Nguyễn Chí Công
ThS
Viện Hải dương học
Thư ký khoa học
3
Trần Văn Bình
ThS
Viện Hải Dương học
Nghiên cứu viên chủ chốt
4
Nguyễn Văn Tuân
ThS
Viện Hải dương học
Nghiên cứu viên chủ chốt
5
Phạm Bá Trung
ThS
Viện Hải dương học
Nghiên cứu viên chủ chốt
6
Phan Thành Bắc
ThS
Viện Hải dương học
Nghiên cứu viên chủ chốt
7
Nguyễn Trương Thanh Hội
CN
Viện Hải dương học
Nghiên cứu viên chủ chốt
8
Lê Quang Thành
TC
Viện Hải dương học
KTV
9
Nguyễn Thị Thùy Dung
CN
Viện Hải dương học
Nghiên cứu viên chủ chốt
 
2) Mục tiêu của đề tài:
- Đánh giá diễn biến ảnh hưởng của các công trình chỉnh trị tới chế độ thủy-thạch động lực và cấu trúc hình thái các vùng cửa sông ven biển Nam Trung Bộ và hậu quả của chúng.
- Đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả của các tác động tiêu cực
3) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
- Kiểm kê cơ bản các vùng cửa sông ven biển Nam trung bộ
- Đánh giá diễn biến thay đổi các quá trình thủy-thạch động lực và cấu trúc hình thái các vùng cửa sông
- Xác định nguyên nhân, cơ chế tác động của các công trình chỉnh trị tới các quá trình thủy-thạch động lực và gây hậu quả
- Đề xuất giai pháp khắc phục hạu hậu quả
4) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần):
- 36 tháng, từ 1/2014 –12/2016
- Kinh phí khoán chi từng phần
5) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- 500 triệu đồng
- Cấp phê duyệt: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Nam.
6) Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh
giá và công nhận (Nêu đề tài đã được nghiệm thu)
Đề tài đã nghiệm thu theo Quyết định số 1879/QĐ-VHL, ngày 7/9/2017, với các sản phẩm khoa học như sau:
Công bố Tạp chí
 
1.      Vũ Tuấn Anh. Một số đặc điểm thủy văn động lực khu vực cửa Tam Quan (Bình Định). Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển, 2016, tập 22: 1 – 14.

2.      Vũ Tuấn Anh. Đánh giá tác động của kè chắn sóng tới quá trình bồi – xói tại khu vực cửa Tam Quan, Bình Định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển.  Đã chấp nhận đăng bài 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 15/09/2017
Số lượt người xem: 6428

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm