18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài VAST05.05/14-15

Điều tra, đánh giá nguồn cá bố mẹ và con giống tự nhiên của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất biện pháp khai thác bền vững

1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá nguồn cá bố mẹ và con giống tự nhiên của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất biện pháp khai thác bền vững
2) Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
TT
Họ và tên
Học hàm/
học vị
Cơ quan công tác
Vai trò
1
Võ Văn Quang
TS
Viện Hải dương học
Chủ nhiệm
2
Lê Thị Thu Thảo
ThS
Viện Hải dương học
Thư ký
3
Nguyễn Phi Uy Vũ
ThS
Viện Hải dương học
Thành viên
4
Trần Thị Hồng Hoa
ThS
Viện Hải dương học
Thành viên
5
Trần Công Thịnh
CN
Viện Hải dương học
Thành viên
6
Trần Thị Lê Vân
ThS
Viện Hải dương học
Thành viên
7
Tống Phước Hoàng Sơn
CN
Viện Hải dương học
Thành viên
8
Nguyễn Thị Tường Vi
NCS
Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Nghiên cứu sinh
 
3) Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Cung cấp các dẫn liệu khoa học về thành phần loài và hiện trạng khai thác.
- Phân bố nguồn cá bố mẹ và con giống của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ.
- Đề xuất các giải pháp quản lý và khai thác bền vững họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ.
4) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
vĐiều tra tính đa dạng thành phần loài và hiện trạng khai thác của cá Mú thương phẩm (bố mẹ) ở vùng biển Nam Trung Bộ.
-       Điều tra tính đa dạng thành phần loài của cá Mú thương phẩm (bố mẹ) khai thác ở vùng biển Nam Trung Bộ
-       Điều tra hiện trạng khai thác của cá Mú thương phẩm (bố mẹ) ở vùng biển Nam Trung Bộ.
vĐiều tra về thành phần loài, tình hình khai thác (ngư cụ, phương thức khai thác cá giống, kích thước cá giống, giá cả …) và bãi giống tập trung của cá Mú giống tự nhiên được khai thác ở vùng biển Nam Trung Bộ.
-       Điều tra về thành phần loài, tình hình khai thác (ngư cụ, phương thức khai thác cá giống, kích thước cá giống, giá cả …) ở vùng biển Nam Trung Bộ
-        Điều tra, đánh giá các bãi tập trung, mùa vụ xuất hiện của cá Mú giống tự nhiên được khai thác ở vùng biển Nam Trung Bộ
vĐề xuất biện pháp quản lý khai thác và bảo tồn bền vững nguồn lợi cá Mú thương phẩm (bố mẹ) và con giống.
-       Xây dựng sơ đồ phân bố nguồn cá bố mẹ các loài cá Mú có giá trị kinh tế cao
-       Sơ đồ vị trí bãi giống của một số loài cá Mú có giá trị kinh tế cao vùng biển Nam Trung Bộ
-       Đề xuất các giải pháp quản lý khai thác cá Mú giống và cá Mú thương phẩm
-       Đề xuất các giải pháp bảo tồn cá Mú giống và cá Mú thương phẩm
5) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):
- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ 1/2014 – 12/2015 (kế hoạch), được gia hạn đến tháng 12/2016.
- Phương thức khoán chi: khoán chi từng phần
6) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Tổng kinh phí: 500 triệu đồng
- Cấp phê duyệt: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
7) Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận (Nếu đề tài đã được nghiệm thu)
- Đề tài đã nghiệm thu theo Quyết định số: 1177/QĐ-VHL ngày 29 tháng 06 năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Các sản phẩm của đề tài:
+ Các sản phẩm cụ thể
TT
Tên sản phẩm
Số lượng
Nơi lưu trữ
1
Số liệu điều tra về thành phần loài và hiện trạng khai thác cá Mú vùng biển Nam Trung Bộ
Bộ
Viện Hải dương học
2
Sơ đồ phân bố nguồn cá bố mẹ và vị trí bãi giốngcủa một số loài cá Mú có giá trị kinh tế cao vùng biển Nam Trung Bộ
1
Viện Hải dương học
3
Báo cáo Chuyên đề 1: Thành phần loài và hiện trạng khai thác cá Mú vùng biển Nam Trung Bộ
1
Viện Hải dương học
4
Báo cáo Chuyên đề 2: Thành phần loài, hiện trạng khai thác, mùa vụ xuất hiện cá Mú giống vùng biển Nam Trung Bộ
1
Viện Hải dương học
5
Báo cáo: Các giải pháp quản lý, khai thác bền vững và bảo tồn nguồn lợi cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)
1
Viện Hải dương học
6
Báo cáo tổng kết đề tài
01
Viện Hải dương học và Trung tâm Thông tin-Tư liệu, Viện HL Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7
Công bố bài báo
04
Viện Hải dương học
 
+ Các bài báo đã công bố:
1.   Võ Văn Quang, Trần Thị Hồng Hoa, Lê Thị Thu Thảo, Trần Công Thịnh, 2015. Đa dạng thành phần loài và kích thước khai thác của một số loài thuộc họ cá mú (Serranidae) vùng biển ven bờ Khánh Hòa. Tạp chí Sinh học, 37 (1): 10-19
2.   Nguyen Thị Tuong Vi, Vo Van Quang, Le Thi Thu Thao, Tran Thi Hong Hoa, Tran Cong Thinh, 2015. Availability of grouper (Serranidae) fingerlings and seed in the coral reef of Son Tra Peninsula, central Viet Nam. Aquaculture Asia, XX (1): 15-21.
3.   Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Thị Hồng Hoa và Trần Công Thịnh, 2016. Cá mú giống và bảo vệ bãi giống ở đầm Thị Nại, vịnh Quy Nhơn và đầm Cù Mông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 16 (1):  89-98.
4.   Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Tường Vi, Trần Thị Hồng Hoa, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Công Thịnh, 2016. Đa dạng thành phần loài và hiện trạng khai thác họ cá mú (Serranidae) vùng biển ven bờ Đà Nẵng Và Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 16 (4):  405-417.
8) Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm (nếu có):
+ Tổng kinh phí tiết kiệm: 2.100.000 đồng
+ Phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: chuyển toàn bộ kinh phí tiết kiệm vào Quỹ phát triển khoa học của Viện Hải dương học 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 14/07/2017
Số lượt người xem: 6521

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm