27 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài VAST.HTQT.NGA.01/14-15

Đa dạng sinh học ở biển Đông và các cơ chế hỗ trợ

- Tên nhiệm vụ: Đa dạng sinh học ở biển Đông và các cơ chế hỗ trợ
- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ (phía Việt Nam): VÕ SĨ TUẤN
Chức danh, học vị, ngành: PGS. TS
Chức vụ: Viện trưởng          - E.mail: vosituan@gmail.com
- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ (phía đối tác): ANDREY V. ADRIANOV
Chức danh, học vị, ngành: Viện sĩ, TS.
Thư ký khoa học của Chủ nhiệm: TS. Dautova Tatiana
Chức vụ: Viện trưởng          - E.mail: inmarbio@mail.primorye.ru
- Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học (phía Việt Nam)
1                 
Nguyễn An Khang
- Thư ký nhiệm vụ; phối hợp thực hiện các nội dung nghiên cứu về hải sâm
2                 
Thái Minh Quang
- Thành viên – phối hợp thực hiện các nội dung nghiên cứu về động vật hải miên
3                 
Phan Kim Hoàng
- Thành viên – phối hợp thực hiện các nội dung nghiên cứu về sinh sản san hô cứng
4                 
Hoàng Xuân Bền
- Thành viên – Phối hợp thực hiện các nội dung nghiên cứu về san hô mềm
5                 
Nguyễn Tâm Vinh
- Thành viên – Phối hợp thực hiện nội dung nghiên cứu về ấu trùng giai đoạn phù du của động vật da gai và san hô
6                 
Nguyễn Thị Mỹ Ngân
- Thành viên – Phối hợp thực hiện các nội dung nghiên cứu về hải sâm
- Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học (phía CHLB Nga)
1                 
TS. Dautova Tatiana 
- Thư ký nhiệm vụ; trưởng đoàn khảo sát
- Điều phối triển khai các hoạt động của nhiệm vụ
- Phối hợp thực hiện các nội  dung về san hô mềm
2                 
TS. Dautov Salim
- Thành viên – Phối hợp thực hiện các nội dung về ấu trùng giai đoạn phù du của động vật da gai và san hô; nội dung ĐDSH của hải sâm, sinh sản của cầu gai
3                 
TSKH. Dolmatov Igor Yu.
- Thành viên - Thực hiện các nội dung về sinh ấu trùng giai đoạn phù du của động vật da gai và san hô; nội dung sinh sản của cầu gai
4                 
Kamenev Yaroslav
- Thành viên - Phối hợp thực hiện các nội dung về san hô mềm
5                 
Bobrovskaya Nadezhda
- Thành viên – Phối hợp thực hiện các nội dung về san hô mềm
- Mục tiêu của nhiệm vụ
Mục tiêu chung:
Tìm hiểu các cơ chế sinh học và các quá trình sinh thái hỗ trợ đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rạn san hô nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về khả năng sống sót, phục hồi của rạn san hô và các quần thể dưới tác động của con người và biến đổi môi trường toàn cầu.
 
Mục tiêu cụ thể:
-         Tổng quan và đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học rạn san hô Nam Trung Bộ
-         Nghiên cứu quá trình sinh sản và vai trò của các phương thức sinh sản khác nhau của một số nhóm sinh vật rạn
-         Nghiên cứu quá trình bổ sung quần thể của các nhóm động vật không xương sống quan trọng như san hô, da gai…
- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
2.      Khảo sát và mô tả các cách thức sinh sản, chu kỳ sinh dục trong năm (7 tháng) và thời gian sinh sản của san hô và hải sâm.
3.      Thu mẫu quanh năm (7 tháng) và phân tích các mẫu sinh vật phù du tìm ấu trùng san hô và động vật da gai ở vùng vịnh Nha Trang (địa điểm dự kiến ở Hòn Mun hoặc Hòn Tre).
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015
- Tổng số kinh phí thực hiện: 170.000.000 đ
STT
Mục chi
Nội dung chi
Kinh phí phê duyệt
Kinh phí điều chỉnh
Kinh phí quyết toán
 
Nội dung chi giao khoán
126.378
126.378
126.378
1
6550
Vật tư văn phòng
1.000
1.000
1.000
2
6700
Công tác phí, đi thực địa…
20.150
20.150
20.150
3
6750
Chi phí thuê mướn
15.400
15.400
15.400
4
7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
77.828
77.828
77.828
5
7750
Chi khác
12.000
12.000
12.000
B
Nội dung chi không giao khoán
43.622
43.622
43.622
6
6800
Chi đoàn ra
35.972
35.972
35.972
7
7000
Chi phí nguyên vật liệu
     7.650
     7.650
     7.650
Tổng cộng (A+B)
 170.000
170.000
170.000
- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 170 triệu VND (Một trăm bảy mươi triệu đồng)
- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:
Tên đề tài đã được nghiệm thu: Đa dạng sinh học ở biển Đông và các cơ chế hỗ trợ (VAST.HTQT.NGA.01/14-15)
Các sản phẩm cụ thể của đề tài:
1.      Bảng danh mục các loài san hô mềm thuộc giống Sinularia và Paralemnalia, hải sâm và Hải miên vùng biển ven bờ Việt Nam
2.      Báo cáo tổng thuật tình hình nghiên cứu san hô mềm và hải miên vùng biển ven bờ Việt Nam
3.      Báo cáo tổng thuật tình hình nghiên cứu hải sâm ở vùng biển ven bờ Việt Nam
4.      Ba (3) báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra khảo sát bổ sung của 3 nhóm ĐV: San hô mềm, Hải sâm, Hải miên tại KBTB vịnh Nha Trang và vùng lân cận
5.      Chuyên đề: Đặc điểm sinh sản của san hô cứng trong vịnh Nha Trang
6.      Chuyên đề: Sinh sản của động vật da gai trong vịnh Nha Trang
7.             Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ HTQT về KHCN cấp Viện Hàn lâm
8.      Mẫu vật và thông tin quản lý mẫu ở Bảo tàng: 50 mẫu
9.      Các bài báo trong khuôn khổ đề tài:
Dolmatov I. Y., Yaroslav O. K., Lidia T. F., Nguyen An Khang. 2015. Asexual and sexual reproduction in holothurian Cladolabes schmeltzii. Đã trình đăng tại: tạp chí khoa học Invertebrate Reproduction & Development, vào ngày 12/11/2015. Số hiệu bản thảo (Menuscript ID): TINV-2015-0062. Tình trạng: đã hoàn thành bước rà soát để in.
Swee-Cheng Lim, Sumaitt Putchakarn, Minh-Quang Thai, Dexiang Wang, Yusheng M Huang, 2016. Inventory of sponge fauna from the Singapore Strait to Taiwan Strait along the western coastline of the South China Sea. Raffles Bulletin of Zoology Supplement No. 34: 104–129.
 
- Tổng kinh phí tiết kiệm: Không
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 31/03/2016
Số lượt người xem: 3232

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm