20 Tháng Ba 2023  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài VAST.CTG.01/14-15

Điều tra và xây dựng bộ sưu tập cá thường gặp và quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ

1.      Tên nhiệm vụ: Điều tra và xây dựng bộ sưu tập cá thường gặp và quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ.
2.      Mã số nhiệm vụ: VAST.CTG.01/14-15.
3. - Họ và tên đại diện ban chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Thị Thu Thảo
    - Thư Ký: TS. Võ Văn Quang
    - Thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Phi Uy Vũ, CN. Trần Công Thịnh, ThS. Trần Thị Hồng Hoa
4. Mục tiêu của nhiệm vụ
- Nhằm cung cấp danh mục về thành phần loài và bộ sưu tập cá biển khai thác thường gặp và quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ làm cơ sở xây dựng bộ atlas cá vùng biển Việt Nam phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý và phát triển bền vững; phát triển ngành địa phương.
- Làm cơ sở cho IOC Việt Nam trong công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý và phát triển bền vững nguồn lợi sinh vật biển; nâng cao vị thế IOC Việt Nam.
5. Các nội dung chính thực hiện của nhiệm vụ:
- Xác định thành phần loài cá thường gặp và quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ.
- Xây dựng bộ sưu tập hình ảnh các loài cá thường gặp và quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ.
6. Thời gian thực hiện: tháng 1/2014 đến tháng 12/2014.
             - Nội dung chi giao khoán: kinh phí: 144.200.000 đồng (bằng chữ: một trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng).
- Nội dung chi không giao khoán: kih phí: 5.800.000 đồng (bằng chữ: năm triệu tám trăm nghìn đồng).
7. Tổng kinh phí được duyệt: 150.000.000đ (bằng chữ: một trăm năm mươi triệu đồng)
Trong đó, từ ngân sách NSKH: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng). 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 15/03/2014
Số lượt người xem: 8445

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm