01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Khảo sát và nghiên cứu sinh vật mang độc tố có thể gây chết người ở vùng biển Việt Nam

- Chủ nhiệm:   TS. Võ Sĩ Tuấn
- Địa chỉ:         01, Cầu Đá, TP. Nha Trang
- Tel:               (058) 590205
- E.mail:          thuysinh@dng.vnn.vn
- Tóm tắt nội dung đề tài:
  • Khảo sát, thu thập mẫu vật và tư liệu liên quan đến sinh vật gây chết người ở các vùng biển trọng điểm.
  • Tập hợp tài liệu trên thế giới và Việt Nam về sinh vật nguy hiểm và tính chất độc tố của chúng.
  • Xác định độc tính trong một số nhóm sinh vật nhằm kiểm chứng tính chất của một số độc tố còn thiếu tư liệu.
  • Công bố các kết quả nghiên cứu trên các tài liệu khoa học và phương tiện thông tin đại chúng.
  • Biên sọan bản thảo cuốn sách “Sinh vật mang độc tố có thể gây chết người ở biển Việt Nam” với các nội dung về mô tả hình thái, phân bố, đặc điểm sinh thái, tính chất độc tố và các biện pháp phòng ngừa, cứu chữa và tiến hành các họat động truyền thông nhằm phổ biến rộng rãi trong xã hội.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/11/2007
Số lượt người xem: 3894

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm