28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài 106-NN.02-2014.04

Sai khác kiểu gen và mối tương quan giữa tích lũy kim loại nặng và biểu hiện

1) Tên nhiệm vụ: Sai khác kiểu gen và mối tương quan giữa tích lũy kim loại nặng và biểu hiện gen metallothioneins, phytochelatins trong mô của các quần thể cỏ Lá Dừa-Enhalus acoroides (Hydrocharitaceae)
2) Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
TT
Họ và tên
Học hàm/
học vị
Cơ quan công tác
Vai trò
1
Nguyễn Xuân Vỵ
TS
Viện Hải dương học
Chủ nhiệm ĐT
2
Lê Hồ Khánh Hỷ
TS
Viện Hải dương học
Thư ký khoa học
3
Nguyễn Nhật Như Thủy
ThS
Viện Hải Dương học
Kỹ thuật viên
4
Trần Thị Minh Huệ
ThS
Viện Hải dương học
Kỹ thuật viên
5
Đặng Quốc Minh
CN
Viện Hải dương học
Kỹ thuật viên
 
3) Mục tiêu của nhiệm vụ:
Nghiên cứu này nhằm làm sang tỏ mối quan hệ giữa tích lũy kim loại nặng trong mô và các protein cố định kim loại nặng được sản sinh và khám phá sai khác kiểu gen giữa các quần thể cỏ Lá dừa ở các khu vực có mức độ tích tụ kim loại nặng khác nhau
4) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
-  Đánh giá mức độ tích tụ kim loại nặng trong trầm tích tại 6 thảm cỏ biển tại Khánh Hòa
Việc đánh giá này dựa trên 3 chỉ số sau: Enrichment Factor (EF), Geo-accumulation index (Igeo) và potential ecological risk index (ER)
-  Xác định loại mô chuyên biệt nào của cỏ Lá dừa có thể sử dụng làm chỉ thị cho kim loại nặng trong trầm tích
Nội dung này nhằm làm sáng tỏ trong các loại mô của lá, thân ngầm và rễ thì sử dụng mô nào cho phân tích chỉ thị kim loại nặng trong trầm tích.
- Xác định vai trò của phân tử phytochelatin trong việc cố định kim loại nặng của cỏ biển
Mối tương quan giữa hàm lượng phân tử phytochelatin 2,3,4 và 4 kim loại nặng có thể gây độc cho cây là Cd, Cu, Pb và Zn trong từng loại mô khác nhau đã được làm sang tỏ.
- Đánh giá mức độ đa dạng gen và khoảng cách di truyền của 6 thảm cỏ biển Lá dừa ven bờ Khánh Hòa
Năm chỉ thị microsatellite đã được sử dụng nhằm trả lời cho câu hỏi liệu khu vực bị tích tụ kim loại nặng như vùng Mỹ Giang có mức độ đa dạng gen thấp hơn các vùng khác hay không?
5) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần):
- 36 tháng, từ 3/2015 – 3/2018 (kế hoạch)
- Kinh phí khoán chi từng phần
6) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- 700 triệu đồng
- Cấp phê duyệt: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ KH và CN.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 02/03/2015
Số lượt người xem: 9471

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm