18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài 106-NN.06-2014.08

Nghiên cứu cơ bản đa dạng sinh học Sinh vật phù du biển Việt Nam: - Sinh học/phân loại vi tảo roi và ứng dụng kỹ thuật phân tử trong xác định loài

TT
Họ và tên
Học hàm/
học vị
Cơ quan công tác
Vai trò
1
GS.TS
Viện Hải dương học
Chủ nhiệm ĐT
2
TS
Viện Hải dương học
Thư ký khoa học
3
PGS.TS
Viện Hải Dương học
Nghiên cứu viên chủ chốt
4
ThS
Viện Hải dương học
Kỹ thuật viên
5
ThS
Viện Hải dương học
KTV
6
ThS
Viện Hải dương học
KTV
7
TS
Viện Hải dương học
Nghiên cứu sinh
 
3) Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Góp phần nghiên cứu khu hệ vi tảo của Việt Nam
4) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
-  Phân loại học
Các loài sẽ được mô tả theo danh pháp quốc tế về thực vật học botany (Nguyen-Ngoc & Larsen 2004, Nguyen-Ngoc et al. 2012; Doan-Nhu et al. 2014).
-  Phân tích phân tử hỗ trợ sự xác định loài
Ngày nay, ứng dụng phương pháp phân tử để hỗ trợ các nghiên cứu về xác định loài, cũng như tìm hiểu mối quan hệ phát sinh của các loài được áp dụng khá phổ biến trong cộng đồng khoa học về phân loại học.
- Nghiên cứu về sinh thái phát triển của quần xã và sinh thái cá thể
Nghiên cứu mối quan hệ giữa các loài vi tảo trong quần xã theo thời gian và không gian  cũng như các thực nghiệm từ phân lập đến nuôi cấy sinh khối loài vi tảo sẽ được thực hiện trong điều kiện thí nghiệm.
5) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần):
- 36 tháng, từ 3/2015 – 3/2018 (kế hoạch)
- 28 tháng, từ  3/2015 đến 6/2017 (đã nghiệm thu trước hạn 8 tháng)
- Kinh phí khoán chi từng phần
6) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- 894 triệu đồng
- Cấp phê duyệt: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ KH và CN.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 02/03/2015
Số lượt người xem: 34389

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm