18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài 106-NN.06-2015.83

Nghiên cứu đa dạng sinh học, vai trò của chất chuyển hóa thứ cấp và trâm xương của san hô mềm (Sarcophyton, Alcyoniidae) ở khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam)

1.      Tên đề tài: Nghiên cứu đa dạng sinh học, vai trò của chất chuyển hóa thứ cấp và trâm xương của san hô mềm (Sarcophyton, Alcyoniidae) ở khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam)
2.      Mục tiêu đề tài: Hiểu rõ các đặc điểm về hiện trạng độ phủ, phân bố, đa dạng sinh học của san hô mềm thuộc giống Sarcophyton và làm sáng tỏ có hay không có lợi ích của các chất chuyển hóa thứ cấp và/hoặc trâm xương của chúng trong việc chống lại các nhóm cá rạn ăn thịt.
3.      Nội dung thực hiện
·         Đánh giá hiện trạng về độ phủ và phân bố của của giống san hô mềm Sarcophyton tại vùng biển Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam.
·         Nghiên cứu sự đa dạng của giống san hô mềm Sarcophyton ở mức độ hình thái và sinh học phân tử tại vùng biển Cù Lao Chàm.
·         Xác định sự sai khác có thể có giữa đặc điểm hình thái và gen chỉ thị của các loài trong giống san hô mềm Sarcophyton tại vùng nghiên cứu.
·         Nghiên cứu vai trò của các chất chuyển hóa thứ cấp của các loài trong giống san hô mềm Sarcophyton chống lại động vật ăn thịt ở điều kiện tự nhiên và trong phòng thí nghiệm.
·         Nghiên cứu vai trò trâm xương của các loài trong giống san hô mềm Sarcophyton trong việc chống lại động vật ăn thịt ở điều kiện tự nhiên và trong phòng thí nghiệm.
·         Xác định có hay không có sự kết hợp của chất chuyển hóa thứ cấp và trâm xương của các loài trong giống san hô mềm Sarcophyton trong việc chống lại các động vật ăn thịt ở điều kiện tự nhiên và trong phòng thí nghiệm.
4.      Ban chủ nhiệm đề tài
TT
Họ tên
Học vị
Chức danh trong đề tài
1
Hoàng Xuân Bền
TS
Chủ nhiệm
2
Nguyễn Xuân Vỵ
TS
Thư ký
3
Nguyễn Kim Hạnh
TS
Thành viên chính
4
Nguyễn Thu Hồng
Ths
Kỹ thuật viên
5
Thái Minh Quang
CN
Kỹ thuật viên
 
5.      Thời gian thực hiện: 36 tháng (5.2016 – 5.2019)
6.      Kinh phí thực hiện: 7.      Kinh phí đã cấp đến tháng 10.2017: 656.800.000 đồng
8.      Tiến độ thực hiện:
-          Ngoài thực địa: đã thực hiện 03 chuyến khảo sát thực địa tại Cù Lao Chàm vào tháng 6.2016; tháng 11.2016 và tháng 5.2017 bao gồm các nội dung:
+ Đánh giá hiện trạng về độ phủ và phân bố của của giống san hô mềm Sarcophyton.
+ Thu mẫu về đa dạng sinh học của giống san hô mềm Sarcophyton ở mức độ hình thái và sinh học phân tử.
+ Thử nghiệm tách chiết các hoạt chất sinh học và trâm xương làm thức ăn cho cá ngoài tự nhiên
-          Trong phòng thí nghiệm: thực hiện các nội dung sau:
+ Phân loại đa dạng sinh học san hô mềm ở mức độ hình thái và sinh học phân tử (AND)
+ Tách chiết các hoạt chất và trâm xương của san hô mềm thuộc giống Sarcophyton
+ Bố trí thí nghiệm nuôi cá rạn san hô nhằm thử nghiệm vai trò của các chất chuyển hóa thứ cấp và trâm xương của các loài trong giống san hô mềm Sarcophyton chống lại động vật ăn thịt ở điều kiện tự nhiên và trong phòng thí nghiệm.
9.      Kết quả: Hoàn thiện 01 bài báo trong nước (chuẩn bị submit), đang viết bài báo quốc tế thứ nhất, xử lí số liệu cho bài báo quốc tế thứ 2, đang hướng dẫn 01 sinh viên cao học.
Chủ nhiệm đề tài
 
Hoàng Xuân Bền
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 15/05/2016
Số lượt người xem: 32889

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm