Monday, May 16, 2022  
..:: Trang chủ ::..   Login
 Article Details
Đề tài: KHCBBI.02/18-20

TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỘC TỐ CỦA MỘT SỐ LOÀI CÁ RẠN VÀ THÂN MỀM CÓ NGUY CƠ GÂY NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM

Mã số đề tài: KHCBBI.02/18-20
 
Chương trình: Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hoá học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025
 
Đơn vị chủ trì: Viện Hải dương học
 
Danh sách thành viên thực hiện chính:
TT
Họ và tên

Trách nhiệm trong đề tài
Cơ quan công tác
1
TS. Đào Việt Hà
Chủ nhiệm
Viện Hải dương học
2
TS. Phạm Xuân Kỳ
Thành viên chính
Viện Hải dương học
3
TS. Lê Hồ Khánh Hỷ
Thành viên chính
Viện Hải dương học
4
Ths. Phan Minh Thụ
Thư ký khoa học
Viện Hải dương học
 
 
Mục tiêu của nhiệm vụ:
Xác định độc tố của một số loài cá rạn và thân mềm có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm nhằm phục vụ mục tiêu an toàn thực phẩm biển tại Việt Nam
 
Nội dung nghiên cứu chính:
Nội dung 2: Thu thập mẫu vật và định danh khoa học các mẫu nghiên cứu
Nội dung 3: Tách chiết, tinh sạch độc tố
Nội dung 4: Xác định độc tính trong mẫu nghiên cứu
Nội dung 5: Hoàn thiện quy trình phân tích độc tố ciguatoxins trong điều kiện Việt Nam
Nội dung 6: Xác định độc tố trong mẫu nghiên cứu
 
Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020)
 
Tổng số kinh phí thực hiện: 1.500.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
Phương thức khoán chi: Khoán chi từng phần.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 3/16/2018
Number of Views: 6852

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search