18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Tên đề tài: Thử nghiệm sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm

Mã số: ĐT-2019-40699-ĐL1

1.      Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học
2.      Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa
3.      Danh sách thành viên tham gia đề tài:
TT
Họ và tên,
học hàm học vị
Chức danh thực hiện
đề tài
Tổ chức công tác
1
TS. Lê Hồ Khánh Hỷ
Chủ nhiệm đề tài
Viện Hải dương học
2
ThS.Nguyễn Phương Anh
Thư ký đề tài
Viện Hải dương học
3
PGS. TS. Đào Việt Hà
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
4
TS. Phạm Xuân Kỳ
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
5
ThS. Phan Bảo Vy
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
6
Ths. Đoàn Thị Thiết
Thành viên thực hiện chính
Viện Hải dương học
7
CN. Trần Ngọc Nhơn
Thành viên thực hiện chính
Viện Vắc xin và Sinh Phẩm y tế
8
ThS. Lâm Thị Huế
Thành viên
Viện Vắc xin và Sinh Phẩm
y tế
 
 4.      Mục tiêu (chung, cụ thể)
Mục tiêu chung (tổng quát):
Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm nhằm nâng cao giá trị phi thực phẩm của nguồn lợi sinh vật biển.
Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu khảo sát các phương pháp tách chiết hydroxyapatit từ nguyên liệu bột xương cá ngừ và cá chẽm
- Xây dựng được qui trình công nghệ sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá ngừ hoặc cá chẽm của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm.
- Tạo được sản phẩm bột nano canxi hydroxyapatit đáp ứng những tiêu chuẩn về độ tinh sạch, độ an toàn qua độc tính cấp và bán trường diễn và các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
5.      Nội dung
Nội dung 1 : Nghiên cứu khảo sát điều kiện tách chiết phù hợp và các đặc tính hóa lý của các dạng canxi hydroxyapatit từ xương cá ngừ và cá chẽm
Công việc 1.1:  Thu nhận và nghiên cứu xử lý phế phẩm xương cá ngừ và xương cá chẽm từ các nhà máy chế biến thủy hải sản
Công việc 1.2: Xác định hàm lượng kim loại nặng của nguyên liệu bột xương cá
Công việc 1.3: Nghiên cứu khảo sát điều kiện tách chiết các dạng canxi hydroxyapatit từ xương cá ngừ và xương cá chẽm theo phương pháp gia nhiệt và phương pháp thủy phân kiềm
Nội dung 2:  Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá ngừ (hoặc cá chẽm) của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm
Công việc 2.1: Chọn lựa 01 nguyên liệu xương cá phù hợp nhất từ 2 loại xương cá ngừ và cá chẽm
Công việc 2.2: Thử nghiệm lựa chọn các điều kiện chiết tách khác nhau để điều chế nano canxi hydroxyapatit từ xương cá
Công việc 2.3: Xác định các thông số tối ưu của nhiệt độ, thời gian, nồng độ kiềm lên hàm lượng và kích thước của nano canxi điều chế
Công việc 2.4: Xây dựng qui trình sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ xương cá ở quy mô phòng thí nghiệm
Nội dung 3 : Sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ xương cá ở quy mô phòng thí nghiệm
Công việc 3.1: Sản xuất 1 kg bột nano canxi hydroxyapatit
Công việc 3.2: Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở nano canxi hydroxyapatit
6.      Thời gian thực hiện
24 tháng (Từ tháng 30/12/2019 đến tháng 30/12/2021)
7.      Tổng kinh phí: 1061,49 triệu đồng
8.      Sản phẩm chính:
- Số liệu về hàm lượng kim loại nặng trong nguyên liệu bột xương cá
- Dữ liệu về các đặc tính hóa lý của các dạng canxi hydroxyapatit được chiết xuất từ xương cá ngừ vằn Katsuwonus pelamis và xương cá chẽm Lates calcarifer ở các điều kiện khảo sát khác nhau
- Nguyên liệu xương cá (cá ngừ hoặc cá chẽm) phù hợp với qui trình sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit
- Dữ liệu về đặc tính hóa lý của bột nano canxi hydroxyapatit theo các thông số thay đổi bao gồm nhiệt độ, thời gian, nồng độ kiềm theo phương pháp tối ưu hóa bề mặt
- Qui trình công nghệ sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá ngừ (hoặc cá chẽm) quy mô phòng thí nghiệm
- 1 kg bột nano canxi hydroxyapatit đáp ứng những tiêu chuẩn về độ tinh sạch, độ an toàn qua độc tính cấp và bán trường diễn và các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
- Bộ tiêu chuẩn cơ sở nano canxi hydroxyapatit                     
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 14/03/2021
Số lượt người xem: 4002

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm