18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm cảnh quan, địa mạo - địa chất, tài nguyên sinh vật khu vực mũi Dù - núi Cấm và biển liền kề thuộc phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, đề xuất phương án quản lý, bảo tồn, khai thác hợp lý

 
ĐỀ TÀI CẤP TỈNH
 
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm cảnh quan, địa mạo - địa chất, tài nguyên sinh vật khu vực mũi Dù - núi Cấm và biển liền kề thuộc phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, đề xuất phương án quản lý, bảo tồn, khai thác hợp lý
2.      Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học
3.      Danh sách thành viên tham gia đề tài:
TT
Họ và tên,
học hàm học vị
Chức danh thực hiện đề tài
Tổ chức công tác
1
Ths. Phạm Bá Trung
Chủ nhiệm
Viện Hải dương học
2
Ths. Nguyễn Hữu Hải
Thư ký
Viện Hải dương học
3
Ths. Trần Văn Bình
Thành viên chính
Viện Hải dương học
4
Ths. Mai Xuân Đạt
Thành viên chính
Viện Hải dương học
5
Ts. Nguyễn Xuân Vỵ
Thành viên chính
Viện Hải dương học
6
Ths. Làu Và Khìn
Thành viên chính
Viện Hải dương học
7
Ths. Phạm Tuấn Long
Thành viên chính
Trường Đại học khoa học Tự Nhiên – Tp HCM
8
Ths. Lê Hữu Tuấn
Thành viên chính
Trường Đại học khoa học Tự Nhiên – Tp HCM
9
CN. Nguyễn Thị Thắm
Thành viên chính
Trung tâm Phân tích Thí Nghiệm, Viện Dầu khí Việt Nam
10
CN. Mai Hoàng Đảm         
Thành viên chính
Trung tâm Phân tích Thí Nghiệm, Viện Dầu khí Việt Nam
4.      Mục tiêu:
- Xác định tính độc đáo và giá trị của cảnh quan, địa mạo - địa chất, tài nguyên sinh vật tại khu vực nghiên cứu;
- Đề xuất phương án quản lý, bảo tồn, khai thác hợp lý phục vụ du lịch, giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học
5.      Nội dung
Nội dung 1: Thu thập, tổng quan và điều tra khảo sát đặc điểm cảnh quan địa chất- địa mạo (nguồn gốc, hình thái địa mạo, địa tầng, cổ sinh, thạch học…), tài nguyên sinh vật.
        ·            Thu thập, tổng quan các thông tin liên quan đến địa chất, địa mạo, quy hoạch kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu và lận cận.
        ·            Khảo sát thực địa tại khu vực mũi Dù – Núi Cấm
        ·            Phân tích mẫu đá, cuội, trầm tích đáy, sinh vật đáy, san hô, rong biển, cỏ biển...
Nội dung 2: Thành lập các bản đồ, sơ đồ khu vực mũi Dù – núi Cấm (tỷ lệ 1.10.000)
        ·            Thành lập bản đồ địa mạo khu vực mũi Dù – núi Cấm (tỷ lệ 1.10.000)
        ·            Thành lập bản đồ địa chất tại khu vực mũi Dù – núi Cấm (tỷ lệ 1: 10.000).
        ·            Thành lập sơ đồ phân bố trầm tích tầng mặt và sơ đồ phân bố các hệ sinh thái tiêu biểu tại khu vực mũi Dù – Núi Cấm.
        ·            Thành lập bản đồ di sản địa chất tại khu vực mũi Dù – núi Cấm (tỷ lệ 1: 10.000)
Nội dung 3: Đề xuất các kế hoạch bảo vệ và sơ đồ phân vùng quản lý, bảo tồn khai thác hợp lý phục vụ du lịch và nghiên cứu khoa học
        ·            Xác định giá trị của các đặc điểm cảnh quan, đia hình, địa chất và tài nguyên sinh vật trên đất liền và biển liền kề khu vực nghiên cứu.
        ·            Đề xuất công nhận di sản địa chất và các biện pháp bảo vệ.
        ·            Đề xuất hướng khai thác kết hợp bảo tồn và phát triển kinh tế.
          ·          Xây dựng video clip minh họa kết quả nghiên cứu phục vụ khai thác hợp lý.
6.      Thời gian thực hiện: 20 tháng (từ 12/2021 đến tháng 8/2023)
7.      Tổng kinh phí: 998.677.594 đồng
8.      Sản phẩm chính
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài : Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm cảnh quan, địa mạo - địa chất, tài nguyên sinh vật khu vực mũi Dù - núi Cấm và biển liền kề thuộc phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, đề xuất phương án quản lý, bảo tồn, khai thác hợp lý.
- Bản đồ địa mạo tại khu vực mũi Dù – núi Cấm, tỷ lệ 1: 10.000 (theo quy định của Thông tư 12/2020/TT-BTNMT);
-Bản đồ địa chất tại khu vực mũi Dù – núi Cấm, tỷ lệ 1: 10.000 (theo quy định của Thông tư 03/2011/TT-BTNMT);
- Bản đồ di sản địa chất tại khu vực mũi Dù – núi Cấm, tỷ lệ 1: 10.000 (theo quy định của Thông tư 50/2017/TT-BTNMT);
- Sơ đồ phân vùng quản lý, bảo tồn, khai thác hợp lý phục vụ du lịch và nghiên cứu khoa học được thể hiện trên nền bản đồ tỷ lệ 1:10.000;
- Bộ số liệu gốc kết quả khảo sát, phân tích về đặc điểm độc đáo và giá trị của cảnh quan địa mạo - địa chất và tài nguyên sinh vật tại khu vực mũi Dù – núi Cấm (Kết quả phân tích mẫu; Nhật ký số liệu khảo sát; Bản đồ khảo sát thực tế);
- 01 Video clip minh họa kết quả nghiên cứu phục vụ khai thác hợp lý (tối thiểu 10 phút).
- Bài báo khoa học trong nước: 02
9.      Hình ảnh minh họa hoặc nội dung đính kèm
 
                                                                               Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2022
                                                                                                      Chủ nhiệm đề tài
                                                                                                                                                                                                                                                       Phạm Bá Trung
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 27/12/2022
Số lượt người xem: 1227

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm