Friday, July 01, 2022  
..:: Trang chủ ::..   Login
 Article Details
Hợp đồng hợp tác NCKH&PTCN năm 2006 :”Đánh giá nguồn lợi cá rạn san hô ở một số vùng dự kiến thiết lập khu bảo tồn biển và một số loài hải sản có giá trị kinh tế cao ở dốc thềm lục địa Việt nam, đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi”

Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2006

 

Viện Nghiên cứu Hải sản

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/8/2007
Number of Views: 5257

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search