Friday, July 01, 2022  
..:: Trang chủ ::..   Login
 Article Details
Thông báo: Cơ sở đào tạo trình độ Tiến sĩ – Viện Hải dương học sẽ tổ chức giảng dạy các môn học bổ sung.

  • Hải dương học đại cương (5 ĐVHT) do PGS., TS. Bùi Hồng Long phụ trách, bắt đầu từ 25-30/11/2011.
  • Sinh thái biển (4 ĐVHT) do TS. Đoàn Như Hải phụ trách, bắt đầu từ 1-5/12/2011.

Đề nghị các Nghiên cứu sinh khóa 2010 và 2011 liên hệ Ông Nguyễn Kim Đức, ĐT. 058 3590036, sau ngày 15/11/2011 để biết lịch học cụ thể.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2011
Number of Views: 10892

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search