14 Tháng Tư 2021  
..:: Chương trình ::..   Đăng nhập
 Menu Đóng
  
 Chương trình Đóng
Thứ 3, ngày 12 tháng 9 năm 2017
07:30-08:30 
Đăng ký
08:30-09:00 
Khai mạc và giới thiệu đại biểu
09:00-12:00 
Phiên họp toàn thể
 
Chủ đề 1: Khoa học vì sự phát triển bền vững ở Biển Đông
Chủ trì: Võ Sĩ Tuấn
09:00-10:30
Báo cáo 1: Vũ Trường Sơn
 
Báo cáo 2: Yasuwo Fukuyo
 
Báo cáo 3: Nguyễn Đoàn Thăng
10:30-12:00
Chủ đề 1 (tiếp theo): Thảo luận
12:00-13:30 
Ăn trưa và Phiên báo cáo treo tường
13:30-17:30 
Các phiên họp chuyên đề
   
Thứ 4, ngày 13 tháng 9 năm 2017
08:30-12:10 
Các phiên họp chuyên đề
12:10-13:30 
Ăn trưa và Báo cáo treo tường
13:30-14:30 
Phiên họp toàn thể (chủ đề 1)
 
Báo cáo 4: Thamasak Yeemin
 
Báo cáo 5: Lê Đình Mầu
14:30-17:00 
Chủ đề 2: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học trên Biển Đông
Chủ trì: Wenxi Zhu
14:30-15:00
Báo cáo 6: John Pernetta
15:00-15:30
Báo cáo 7: Wenxi Zhu
15:45-17:00 
Chủ đề 2 (tiếp theo)Thảo luận
   
Thứ 5, ngày 14 tháng 9 năm 2017
08:30-09:30 
Phiên họp toàn thể (chủ đề 1)
08:30-09:00 
Báo cáo 8: Trần Đình Lân
09:00-09:30 
Báo cáo 9: Somkiat Khokiattiwong
09:30-11:00 
Chủ đề 3: Đào tạo nguồn nhân lực vì một Việt Nam mạnh về biển
 
Chủ trì: Nguyễn Chu Hồi & Trần Đại Lâm
09:30-10:10
Báo cáo 10: Nguyễn Tác An
10:00-11:00
Chủ đề 3 (tiếp theo): Thảo luận
11:00-12:00
Bế mạc Diễn Đàn
12:00-13:30 
Ăn trưa
14:00-17:00 
Lễ  kỷ niệm 95 năm thành lập Viện Hải dương học
17:00-18:00
Tham quan Bảo tàng Hải dương học
18:00-22:00 
Tiệc chiêu đãi của Viện Hải dương học
 NGÀY 1:12/09/2017 (THỨ BA) 
 
HỘI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG
07:30 -08:30 
Đăng ký
08:30 – 09:00
Khai mạc và giới thiệu đại biểu
09:00-12:00
Chủ đề 1: Khoa học vì sự phát triển bền vững ở Biển Đông
Chủ trì: Võ Sĩ Tuấn
09:00-10:30
Báo cáo 1: Vũ Trường Sơn (30 phút)
Báo cáo 2: Yasuwo Fukuyo (30 phút)
Báo cáo 3: Nguyễn Đoàn Thăng (30 phút)
10:50 -12:00
Chủ đề 1 (tiếp theo): Thảo luận
CHỤP HÌNH & GIẢI LAO
10:30-10:50
ĂN TRƯA & BÁO CÁO TREO TƯỜNG 12:00-13:30
 
Các phiên hỌp chuyên đỀ
Mao Tiên
San Hô
Biển Đông
Phù Du
Chuyên đề 1:
Đa dạng sinh học và nguồn lợi biển
 
 
13:30-15:00
Chuyên đề 2:
Sinh học biển và nuôi trồng hải sản
 
13:30-15:00
Chuyên đề 4:
Các quá trình hải dương học và công trình biển
 
13:30-15:00
Chuyên đề 5: 
Địa chất và hóa học biển
 
 
13:30-15:00
GIẢI LAO 15:00-15:15
Chuyên đề 1:
Đa dạng sinh học và nguồn lợi biển
 
 
15:15-16:30
Chuyên đề 2:
Sinh học biển và nuôi trồng hải sản
 
15:15-16:30
Chuyên đề 4:
Các quá trình hải dương học và công trình biển
 
15:15-16:30
Chuyên đề 5: 
Địa chất và hóa học biển
 
 
15:15-16:30
GIẢI LAO 16:30-16:45
Chuyên đề 1:
Đa dạng sinh học và nguồn lợi biển
 
 
16:45-18:00
Chuyên đề 2:
Sinh học biển và nuôi trồng hải sản
 
16:45-18:00
Chuyên đề 4:
Các quá trình hải dương học và công trình biển
 
16:45-18:00
Chuyên đề 5: 
Địa chất và hóa học biển
 
 
16:45-18:00

 NGÀY 2:13/09/2017 (THỨ TƯ) 

Các phiên hỌp chuyên đỀ
Mao Tiên
San Hô
Biển Đông
Phù Du
Chuyên đề  6:
Quản lý biển và đại dương
 
 
08:30-09:30
Chuyên đề 2:
Sinh học biển và nuôi trồng hải sản
 
08:30-09:30
Chuyên đề 4:
Các quá trình hải dương học và công trình biển
 
08:30-09:30
Chuyên đề  3: 
Tai biến và rủi ro môi trường
 
 
08:30-09:30
GIẢI LAO 09:30- 09:45
Chuyên đề  6:
Quản lý biển và đại dương
 
 
09:45-10:45
 
 
 
09:45-10:45
Chuyên đề 4:
Các quá trình hải dương học và công trình biển
 
09:45-10:45
Chuyên đề  3: 
Tai biến và rủi ro môi trường
 
 
09:45-10:45
GIẢI LAO 10:45-11:00
Chuyên đề  6:
Quản lý biển và đại dương
 
 
11:00-12:15
 
 
11:00-12:15
Chuyên đề 4:
Các quá trình hải dương học và công trình biển
 
11:00-12:15
 
 
11:00-12:15
 
ĂN TRƯA & BÁO CÁO TREO TƯỜNG 12:15-13:30
HỘI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG
13:30-14:30 
Phiên họp toàn thể
Báo cáo 4: Thamasak Yeemin (30 phút)
Báo cáo 5: Lê Đình Mầu (30 phút)
GIẢI LAO
14:30-14:45
14:45-17:00
Chủ đề 2: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học trên Biển Đông
Chủ trì: Wenxi Zhu
14:45-15:45
Báo cáo 6: John Pernetta (30 phút)
Báo cáo 7: Wenxi Zhu (30 phút)
15:45 -17:00
Chủ đề 2 (tiếp theo): Thảo luận
 
NGÀY 3:14/09/2017 (THỨ NĂM)
 
HỘI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG
08:30-09:30 
Phiên họp toàn thể
Báo cáo 8: Trần Đình Lân (30 phút)
Báo cáo 9: Somkiat Khokiattiwong (30 phút)
GIẢI LAO
09:30-09:45
09:45-12:00
Chủ đề 3: Đào tạo nguồn nhân lực vì một Việt Nam mạnh về biển
Chủ trì: Trần Đại Lâm
09:45-10:15
Báo cáo 10: Nguyễn Tác An (30 phút)
10:15 -11:00
Chủ đề 3 (tiếp theo): Thảo luận
11:00 – 12:00
Bế mạc Diễn Đàn
ĂN TRƯA 12:00-13:30
 

 

Lễ  kỷ niệm 95 năm thành lập Viện Hải dương học
HỘI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG
14:00-17:00
Lễ  kỷ niệm 95 năm thành lập Viện Hải dương học
17:00-18:00
THAM QUAN BẢO TÀNG
18:00-20:00
Tiệc chiêu đãi của Viện Hải dương học

File chương trình chi tiết tải về ở đây

      
© Trung tâm dữ liệu & GIS-Viễn Thám, Viện Hải dương học
  Tìm Kiếm