Tuesday, April 16, 2024  
..:: Ban tổ chức ::..   Login
 Menu Minimize
  
 Tổ chức Minimize

Hội nghị Khoa học quốc tế Biển Đông 2022
“Thế kỷ Khoa học Công nghệ biển vì tương lai của đại dương”
13 – 14/09/2022, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam 

1.        PGS. TS. Đào Việt Hà Viện trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trưởng ban
2.        GS.TS. Đoàn Như Hải Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phó Trưởng ban
3.        TS. Hồ Văn Thệ Phó Viện trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Phó Trưởng ban
4.        TS. Hoàng Xuân Bền Phó Viện trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Phó Trưởng ban
5.        GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
6.        TS. Nguyễn Hữu Huân Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
7.        TS. Nguyễn Văn Long Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
8.        TS. Nguyễn Xuân Vỵ Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
9.        TS. Huỳnh Minh Sang Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
10.   TS. Võ Văn Quang Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
11.   Ông Phạm Sỹ Hoàn Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
12.   Ông Nguyễn Văn Tuân Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
13.   Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
14.   TS. Trương Sĩ Hải Trình Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
15.   Ông Nguyễn Kỳ Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
16.   Ông Trần Hữu Hưng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
17.   Bà Phạm Thị Thu Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
18.   Bà Bùi Thị Minh Hà Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam   Ủy viên
    
© Department of Database and GIS - Remote sensing, Institute of Oceanography
  Search