Tuesday, July 23, 2024  
..:: Liên hệ ::..   Login
 Menu Minimize
  
 Liên hệ Minimize
Địa chỉ liên hệ
 
Ban Thư ký Hội nghị
GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm (email: biendong2022@vnio.org.vn)
Bà Bùi Thị Minh Hà (email: btminhha@gmail.com)
 
Viện Hải dương học
01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Tel: (84-58) 3590035  Fax: (84-58) 3590034

 

    
© Department of Database and GIS - Remote sensing, Institute of Oceanography
  Search